Więcej pieniędzy na doskonalenie zawodowe

Więcej pieniędzy na doskonalenie zawodowe Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zwiększenie kompetencji, podniesienie kwalifikacji uczniów czy doskonalenie umiejętności nauczycieli. Zarząd Województwa Łódzkiego zwiększył kwotę przeznaczoną na tworzenie i rozwój Centrów Kształcenia Zawodowego w Łódzkiem. Środki na ten cel wynoszą blisko 10 mln 600 tys. zł.

Większa pula środków finansowych pozwoliła na udzielenie wsparcia dla 10 projektów z całego województwa, polegających na tworzeniu i rozwoju ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego (CKZ) i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami. Maksymalna wartość projektu to 3 mln zł.

„Zawodowo w Stemplewie”, „Fachowcy to My”, „Szkoła zawodowców – inwestycją w lepszą przyszłość” czy „Nowe kompetencje – Nowa praca – Nowe życie”, to nazwy niektórych projektów, które będą realizowane w Łódzkiem dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

Wsparcie uzyskały podmioty, które kształcą w branżach i zawodach kluczowych z punktu widzenia gospodarki naszego regionu. Chodzi o branże, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników (np. elektromechaników, techników automatyków, techników energetyków, techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, programistów, informatyków, spawaczy).

Grupa docelowa to uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe; nauczyciele, w tym kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu; publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, a nawet osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie otrzyma m.in. projekt zatytułowany: „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu”, którego wnioskodawcą jest Województwo Łódzkie wspólnie z Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

Natomiast 90 słuchaczy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym (powiat opoczyński) podniesie swoje kwalifikacje w ramach projektu „Wspieramy przyszłość zawodową  - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”. Przeprowadzone zostaną m.in. kursy umiejętności w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik spawalnictwa, technik budownictwa oraz kurs na operatora koparko ładowarki. W kursach i szkoleniach będzie uczestniczyć również siedmiu nauczycieli tej placówki. Doposażone zostaną cztery pracownie szkolne: umiejętności opiekuńczo-higienicznych, pracownia technik wytwarzania, technik rolnik, technik usług fryzjerskich.

Pieniądze na projekty konkursowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pełna lista projektów skierowanych do dofinansowania dostępna jest W TYM MIEJSCU.

Więcej o:
województwo łódzkie urząd marszałkowski łódź dofinansowanie doskonalenie zawodowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE