Po wygranej w sądzie, były prezes MPK w Radomsku otrzyma zaległe wynagrodzenie

Po wygranej w sądzie, były prezes MPK w Radomsku otrzyma zaległe wynagrodzenie Fot. arch. redakcji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku poinformowało, że na mocy prawomocnego wyroku sądu wypłaci byłemu prezesowi spółki Krzysztofowi Nabrdalikowi (na zdjęciu) zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami. Poniżej publikujemy treść oświadczenia spółki MPK.

Wobec uprawomocnienia się wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, w sprawie wytoczonej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Radomsku przez byłego prezesa pana Krzysztofa Nabrdalika, spółka informuje, że przystąpiła do wykonania wyroku poprzez wypłacenie byłemu prezesowi zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Jednocześnie spółka stwierdza, że wypłacenie świadczenia nie będzie miało wpływu na płynność finansową firmy oraz jej bieżące funkcjonowanie. W związku z tym faktem trzeba podkreślić, że gdyby nie doszło do rozwiązania umowy o pracę przez MPK Radomsko, zasądzona przez sąd kwota zostałaby wypłacona panu Nabrdalikowi z tytułu umowy o pracę, która musiałaby być kontynuowana na dotychczasowych warunkach do momentu dobrowolnego przejścia przez niego na świadczenie emerytalne. Tymczasem poprzednie władze spółki stojąc na stanowisku, że zwolnienie byłego prezesa, które wywołało spór sądowy, było konieczne ze względu na interes spółki, jej prawidłowe funkcjonowanie oraz wykonywanie usług komunikacji miejskiej dla mieszkańców Radomska zgodnie z ich oczekiwaniami, musiały podjąć określone kroki. Ponadto, istotne znaczenie miał fakt, że były prezes w ocenie ówczesnych władz spółki dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych poprzez m.in. uzyskanie dla siebie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej wypłacając samemu sobie tzw. wyrównanie wynagrodzenia, podczas gdy następcy odwołanego prezesa przyznano wynagrodzenie niższe niż poprzednikowi, co w uzasadnieniu wyroku uwzględnił także Sąd Okręgowy.

Ponieważ rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej, pomimo podjętych prób nie było możliwe, konieczne było wejście w spór sądowy i poddanie się w tej prawie ocenie sądu, z wszystkimi tej decyzji konsekwencjami. Rozpatrując wszystkie argumenty przedstawione przez strony postępowania sąd stanął na stanowisku pełnej ochrony praw pracowniczych, uznając, że przedstawione przez spółkę racje nie mogą tychże praw ograniczyć. Sąd podkreślił, że spółka nie skorzystała z drogi zastosowania wypowiedzenia zmieniającego, a jednocześnie dał wiarę byłemu prezesowi, że jego zachowanie nie było tak naganne czy rażące, by mogło uzasadniać odmowę przywrócenia do pracy na podstawie zasad współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa, bez uwzględnienia istoty funkcjonowania spółki komunalnej. Biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe okoliczności, rozstrzygnięcia sporu dokonane w postępowaniach sądowych, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego, które wskazuje, że nawet pobieranie emerytury nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w ocenie zarządu spółki MPK Radomsko należy przystąpić do wykonania wyroku. Ze względu na charakter sprawy, interes prawny spółki, a przede wszystkim fakt, że w momencie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy pan Nabrdalik jest osobą nie związaną w żaden sposób ze spółką i przysługują mu wszystkie prawa związane z ochroną danych osobowych, władze spółki powstrzymają się od upublicznienia szczegółów postępowania, gdyż takie działania mogłyby narazić spółkę na podjęcie przez byłego prezesa spółki stosownych kroków prawnych. Dotyczy to również jakichkolwiek komentarzy w sprawie przedmiotowego wyroku.

Więcej o:
radomsko mpk radomsko krzysztof nabrdalik sąd wyrok sądu zaległe wynagrodzenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE