Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku komentuje decyzję o przekształceniu oddziału dziecięcego

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku komentuje decyzję o przekształceniu oddziału dziecięcego

Od wtorku, 13 października 2020 r. na oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w Radomsku – zamiast małych pacjentów, mają trafiać osoby zakażone koronawirusem. Decyzja ta wywołała wśród radomszczan falę krytyki. We wtorek późnym popołudniem głos w tej sprawie zabrała dyrekcja radomszczańskiego szpitala. Publikujemy treść oświadczenia.

„Decyzja o przekształceniu Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego w Radomsku w oddział zakaźny, przeznaczony dla osób zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2, wywołała wiele emocji i negatywnych reakcji społeczeństwa miasta i regionu. Wskazać należy, iż jest ona konsekwencją wypełnienia i realizacji nałożonej przez Wojewodę Łódzkiego decyzji z dnia 9 października 2020 roku polecającej w okresie od 12 października 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 71 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (decyzja ZK-III.6310.410.2020-24).

Czytaj też: Od wtorku pacjenci z COVID-19 będą leczeni na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Radomsku

Od dnia 12 października 2020 roku placówka nasza podjęła działania organizacyjne w celu wydzielenia dodatkowych łóżek przeznaczonych dla potrzeb pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a tym samym utrzymać pozostałe świadczenia medyczne w zakresach zakontraktowanych przez NFZ dla pacjentów innych niż z podejrzeniem lub zakażeniem COVID. W ocenie Dyrekcji placówki okresowe zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych z zakresu pediatrii nie wpłynie istotnie na stan bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów naszego regionu. W gotowości do udzielania powyższych świadczeń medycznych pozostają nadal placówki w Bełchatowie oraz Piotrkowie Trybunalskim zaś pomoc doraźną poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki medycznej będą realizować lekarze pracujący w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Zgodnie z art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Polecenia są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

W obecnym stanie prawnym Szpital Powiatowy w Radomsku zobligowany został do wykonania wspomnianej decyzji Wojewody Łódzkiego i podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uzyskania gotowości placówki do zapewnienia wskazanej w decyzji Wojewody Łódzkiego liczby łóżek szpitalnych. Decyzja o wyodrębnieniu kolejnego oddziału przeznaczonego do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem dla Dyrekcji placówki nie była łatwa. Przekształcenie Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć w oddział dedykowany pacjentom z aktywnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 poprzedzone było szeroką analizą stanu epidemiologicznego na terenie województwa łódzkiego oraz powiatu radomszczańskiego a także możliwości infrastrukturalnych oddziału, tak by realizacja świadczeń medycznych odbywała się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi oraz zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa zarówno dla osób hospitalizowanych jak również pracującego personelu medycznego.

W ocenie Wojewody Łódzkiego po dokonaniu analizy aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa łódzkiego zachodzi potrzeba zwiększenia dostępności liczby łóżek dedykowanych do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wierzymy, że wstrzymanie pracy Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć nie będzie trwało długo a w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie zostanie on decyzją Wojewody Łódzkiego i Dyrekcji placówki przywrócony do normalnego funkcjonowania. W okresie pandemii działania Dyrekcji placówki bywają trudne i skomplikowane, jednakże głównym ich celem jest minimalizowanie ryzyka transmisji wirusa na terenie powiatu oraz województwa łódzkiego przy zachowaniu optymalnych warunków pracy placówki, nieprzeciążających lokalnego systemu opieki medycznej.

Zapewniamy Państwa, iż Dyrekcja placówki będzie na bieżąco monitorować sytuację dostępności do świadczeń opieki medycznej a w razie konieczności podejmie odpowiednie działania organizacyjne celem ich niezakłóconej realizacji”.

Z poważaniem
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku

Więcej o:
radomsko szpital radomsko oddział dziecięcy przekształcenie koronawirus
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE