Zdobądź Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego! Ruszają zgłoszenia do konkursu

Zdobądź Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego! Ruszają zgłoszenia do konkursu Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Ruszają zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Łódzkie na PLUS”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Jest to wydarzenie, którego główną ideą jest promocja województwa łódzkiego poprzez wyróżnienie najlepszych podmiotów gospodarczych, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach:

1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy potrafią osiągnąć balans pomiędzy biznesową skutecznością, a społeczną odpowiedzialnością, a także w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim, konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego

2. Debiut Roku

Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (istnieją nie dłużej niż 2 lata tzn.: od stycznia 2019 roku). Firma musi posiadać minimum prototyp produktu lub rozwiązania/usługi. Nagroda w kategorii Debiut Roku stanowi wyróżnienie dla młodych firm, które wprowadzają na rynek nowoczesne, innowacyjne produkty/technologie. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

3. Lider Innowacji

Nagroda przyznawana za szczególne zasługi w dziedzinie innowacyjności, celem uhonorowania i promowania podmiotów, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności. Liderem Innowacji zostanie ten, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju regionu poprzez swoją innowacyjną działalność. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

4. Edukacja dla Biznesu

Nagroda dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

5. Projekt przyszłości

Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla poddziałania 1.2.2 tj. Projekty B+R przedsiębiorstw oraz 2.3.1 Innowacje w MŚP. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu. Ponadto warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 50%. Dodatkowo przedsiębiorca musi zrealizować projekt na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 października 2020 r. na stronie https://biznesnaplus.lodzkie.pl

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest Województwo Łódzkie.

Oprócz konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Łódzkie pa PLUS”, Urząd Marszałkowski organizuje również Europejskie Forum Gospodarcze.

Jest to cykliczne wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju. Pierwsze Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w 2007 roku. Forum to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców, ekspertów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i władz rządowych. Uczestnicy dyskutują nad perspektywami dla regionu, rozwojem gospodarczym kraju oraz możliwościami współpracy międzynarodowej.

Europejskie Forum Gospodarcze odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2020 r. Szczegóły na stronie www.forum.lodzkie.pl/o-forum

Patronat nad wydarzeniami objęła redakcja portalu Radomsko24.pl

Więcej o:
urząd marszałkowski w łodzi konkurs nagroda gospodarcza województwa łódzkiego zgłoszenia europejskie forum gospodarcze
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE