Wkrótce nabór wniosków o środki na kształcenie pracowników i pracodawców

Wkrótce nabór wniosków o środki na kształcenie pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane od 11 do 17 kwietnia 2023 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki mają być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniającychcudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowychprocesów, technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lubwojewództwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którymzmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwiezwiązanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzinwielodzietnych;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętnościcyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą m in. następujące kryteria:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 690).

Zasady przyznawania środków z KFS obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2 - Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 42.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko nabór wniosków kształcenie pracowników
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE