Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Radni przyjęli budżet na 2023 rok

Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Radni przyjęli budżet na 2023 rok Fot. Klaudia Gajda

Podczas środowej (21 grudnia) sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni głosowali nad kształtem przyszłorocznego budżetu. Nie obyło się bez gorącej dyskusji. Radni opozycyjni zarzucali prezydentowi, że nie wsłuchuje się w głos mieszkańców.

Plan dochodów Miasta Radomska na rok 2023 ustalony został w kwocie 260 557 117,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 202 365 064,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 58 192 053,49 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanową 77,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,33% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42 581 874,00 zł; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 838 410,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 30 348 820,19 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 21 281 064,00 zł; dotacje na zadania własne w wysokości 7 426 352,19 zł; dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 641 404,00 zł. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 50 655 053,49 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie obowiązujących uchwał w sprawie wysokości stawek.

Zaplanowane na 2023 rok inwestycje to m.in. budowa chodnika na ul. Gazowej – od Cichej do Sanickiej za 350 tys. zł, budowa chodnika na św. Rocha od Makuszyńskiego do OSP za 450 tys. zł, projekt rozbudowy ul. Ładnej za 125 tys. zł. W projekcie budżetu zapisano również budowę ośmiu budynków mieszkalnych na ul. Pana Tadeusza. Wydatki na ten cel w przyszłym roku mają wynieść 1,3 mln zł.

- Widzę w tym budżecie zalety, ale widzę i dużo wad. Przede wszystkim, dla mnie nie odbyła się praca nad tym budżetem. To jest budżet Rady Miejskiej, która jest niema. Nie na tym polega rola radnych, by ciągle słyszeć, że nie ma pieniędzy. Jak się okazuje - kiedy się chce, to te środki się znajdują w budżecie. To jest budżet połatany, brakuje środków na wydatki bieżące. Powinien Pan zredukować zatrudnienie pracowników w Urzędzie. Nie zwalniać, ale nie zatrudniać nowych. Pan nie potrafi znaleźć środków na dotację do żłobków, co jest bardzo ważne. To jest budżet, który pierwszy raz bardzo mocno się nie spina – mówił Łukasz Więcek, radny Rady Miejskiej w Radomsku.

- Ja uważam, że jest to budżet proinwestycyjny. Nie dotyczy jednej dzielnicy miasta ale wszystkich. Nie można mówić, że w jednym obszarze robimy a w innym nie – mówił Tadeusz Kubak, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku.

- To na pewno nie jest budżet minimalistyczny. To jest budżet skrojony na miarę obecnych, trudnych czasów – powiedziała na sesji Beata Kowalska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomsku.

- Są zarzuty, że trzeba długo czekać na pewne inwestycje, że mieszkańcy na nie czekają. Ja jestem już radną wiele lat, wiem, że na pewne inwestycje się czeka… ja też o wiele inwestycji zabiegałam lata. Nie myślcie, że tylko w waszych dzielnicach nie można nic zrobić. Ja dopiero po latach starań doczekałam się chodnika do szkoły w Stobiecku. W budżecie domowym też jest tak, że pewne inwestycje trzeba na inne lata przełożyć – mówiła Jadwiga Łysik, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomsku.

- Państwo się powołujecie na to, że mieszkańcy tej lub innej dzielnicy płacą podatki - szanowni państwo - wszyscy mieszkańcy płacą podatki. Ten budżet jest rozwojowy, w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 70 mln zł na inwestycje. To jest oczywiscie projekt, może się zmienić - mówił Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 11 zagłosowało za przyjęciem budżetu, 7 przeciw, 2 wstrzymało się.

Plan wydatków Miasta Radomska na 2023 rok ustalony został w kwocie 280 263 864,29 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 201 045 638.04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79 218 226,25 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanową 71,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje: wydatki bieżące w wysokości 201 045 638,04 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych w wysokości 159 477 775,45 zł, w tym: wynagrodzenia składki od nich naliczane w wysokości 102 557 069,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 56 920 706,45 zł.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 778 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25 144 933,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 478 429,59 zł. wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji w wysokości 590 000,00 zł.

Obsługa długu w wysokości 2 576 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 79 218 226,25 zł.

Więcej o:
radomsko rada miasta radomsko sesja rady miasta sesja budżet 2023 uchwalenie budżetu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE