Rusza nabór wniosków o środki z KFS

Rusza nabór wniosków o środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane od 31 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

Pozostała do dyspozycji kwota środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego to ok 20 tys. zł.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki mają być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

- wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;

- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

- wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą m.in. następujące kryteria:

- zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

- koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

- możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 735).

Zasady przyznawania środków z KFS obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 42.

Więcej o:
radomsko urząd pracy radomsko pup radomsko pieniądze nabór wniosków kfs kształcenie ustawiczne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE