Rusza nabór środków na kształcenie ustawiczne

Rusza nabór środków na kształcenie ustawiczne

Jak poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców prowadzony będzie w terminie od 19 do 21 października 2020 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

1) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2020 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Wysokość środków, które pozostały na realizację w bieżącym roku w/w formy wsparcia jest ograniczona, w związku z czym pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków będą mieli pracodawcy, którzy w tym roku nie korzystali jeszcze ze środków KFS. Przypominamy, że zaproponowane we wniosku formy kształcenia powinny się zakończyć do dnia 30.11.2020 r.

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w 2020 r. oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2 w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 44 683 73 55-58 wew. 42.

Więcej o:
radomsko urząd pracy pup radomsko kształcenie ustawiczne nabór wniosków
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE