Radni wprowadzili zmiany w budżecie powiatu. Jakie inwestycje zaplanowano?

Radni wprowadzili zmiany w budżecie powiatu. Jakie inwestycje zaplanowano?

Radni Rady Powiatu Radomszczańskiego, podczas środowej (30 marca) sesji pozytywnie zaopiniowali szereg zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2022 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2029.

Wśród zmian znalazły się m.in.:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.520.365 zł oraz wydatków o kwotę 3.150.457 zł w związku z pozyskaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku (pokrycie wkładu własnego z nadwyżki budżetowej w kwocie 630.092 zł);

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.241 zł na realizację projektu Rehabilitacja 25+ III przez SOSW w Radomsku (projekt realizowany w latach 2021-2022, placówka w roku ubiegłym nie wykorzystała w pełni otrzymanych środków w związku z tym przechodzą one na rok kolejny);

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 369.051 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ERASMUS na projekt „Mobilni zawodowcy", realizowany przez ZSE w Radomsku;

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 164.172 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji o światowej na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 217.077 zł w związku z pozyskaniem przez I LO w Radomsku środków w ramach EFS na projekt „Cyfrowa szkoła" (wkład własny do projektu, 16.360 zł, zabezpieczony z rezerwy celowej oświaty);

- zwiększenie o kwotę 3.000 zł planu dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem darowizny z ESBANK na remont pracowni informatycznej w I LO w Radomsku;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na udzielenie dofinansowania dla KP Policji w Radomsku na zakup samochodu nieoznakowanego;

- dokonanie zmian w zakresie zadań finansowanych ze środków na ochronę środowiska. Za rok 2021 pozostała niewydatkowana kwota 3.742.900 zł, z wstępnych szacunków wynika, że 2.951.000 zł należy zwrócić do WFOŚiGW (zgodnie z przepisami ustawy prawo ochr. środowiska powiaty, w którym dochody z tytułu opłat są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przekazują nadwyżkę tych dochodów do WFOŚ). Planowane wydatki ze środków na ochronę środowiska: dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla gmin (920.397 zł), termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w ZSDiOŚ w Radomsku (300.000 zł), zakup 2 samochodów niskoemisyjnych na potrzeby starostwa (300.000 zł).

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 555.000 zł na: dostosowanie do wymagań przepisów p. poż. budynku starostwa (135.000 zł), modernizację szatni w budynku II LO w Radomsku (350.000 zł), modernizację odcinka mieszkalnego w DPS w Radziechowicach (10.000 zł), zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Kodrębie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (60.000 zł dok. proj.).

Budżet po zmianach wynosi: dochody - 130.257.487 zł, wydatki - 141.710.046 zł, deficyt - 11.452.559 zł, spłaty kredytów - 2.050.000 zł, spłaty pożyczek - 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły - 12.506.559 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański sesja rady powiatu radomszczańskiego zmiany w budżecie inwestycje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE