Policja w Radomsku podsumowała pierwszą połowę 2021 roku

Policja w Radomsku podsumowała pierwszą połowę 2021 roku Fot. KMP Piotrków Tryb.

Radomszczańska policja podsumowała swoje działania w pierwszej połowie 2021 roku. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku nadal utrzymuje wysoki poziom wykrywalności przestępstw, spada liczba wypadków na drogach.

W I półroczu 2021 roku policjanci KPP Radomsko przeprowadzili na terenie powiatu łącznie 8615 interwencji. W trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali ogółem 265 osób, z tego - 169 to osoby zatrzymane ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, 19 osób zatrzymano prewencyjnie (np. agresja w stosunku do domowników, awanturowanie się), 31 osób - na polecenie innych organów, w tym sądu i prokuratury, 9 osób - do wytrzeźwienia, inne doprowadzenia - 37 osób.

Sporządzono 64 formularze „Niebieskiej Karty". 40 kart założone zostały na terenach miejskich a 24 - na terenach wiejskich. W związku z tym 67 osób odnotowano jako ofiary przemocy w rodzinie (56 kobiet, 8 mężczyzn i 3 osoby małoletnie), a 64 – jako sprawców, 44 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu.

Odnotowano w sumie 1030 przestępstw (wykrywalność na poziomie 86,59%), w tym: 613 przestępstw kryminalnych (wykrywalność - 85,46 %), 5 przestępstw rozbójniczych (wykrywalność - 100%), 41 kradzieże z włamaniem (wykrywalność - 67,44%), 57 kradzieży (wykrywalność - 52,63%), 222 przestępstw gospodarczych (wykrywalność - 81,74%), 77 przestępstw narkotykowych: posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających (wykrywalność na poziomie 100%), 1 kradzież samochodu (wykrywalność - 100%), 8 bójek (wykrywalność - 100%), 4 zgwałcenia i inne czynności seksualne (wykrywalność KPP - 100%).

Policjanci ujawnili też łącznie 43 czyny karalne popełnione przez 22 nieletnich, z czego 41 to przestępstwa popełnione przez 20 nieletnich (przestępstwa narkotykowe, rozpijanie małoletnich, groźby, kradzieże, czynna napaść przeciwko funkcjonariuszom, zabór pojazdu, uporczywe nękanie, uszkodzenia mienia, pobicie, rozbój). Funkcjonariusze w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno - motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące przemocy werbalnej, fizycznej, cyberprzemocy oraz zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. KPP Radomsko stale współpracuje też z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i zjawiskiem przemocy w rodzinie, szczególnie podczas posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych.

Ujawniono 55 przypadków demoralizacji nieletnich (z czego m. in. 12 dotyczyło nieletnich przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów rodzinnych, 7 -nieletnich spożywających alkohol, 3 - stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym, 33 - stwarzających inne problemy wychowawcze).

W trakcie pełnionych służb na terenie powiatu funkcjonariusze ujawnili 11229 przypadków wykroczeń, najczęściej - wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (233), przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (7018), przeciwko mieniu (284), przeciwko obyczajności publicznej (509), przeciw przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości (333).

Policjanci wylegitymowali 27480 osób, nałożyli 6403 mandatów karnych na kwotę 855 030 zł. Sporządzili też 448 wnioski do sądu o ukaranie. Przeprowadzili - 1418 postępowań w sprawach o wykroczenia.

W pierwszym półroczu 2021 roku odnotowano 826 zdarzeń drogowych (w tym 36 wypadków), w wyniku których zginęło 8 osób, a 37 osób zostało rannych. To oznacza znaczny spadek liczby wypadków – o ponad 30 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (podobnie – o 39 proc. - spadła ogólna liczba ofiar, liczba zabitych pozostała jednak na tym samym poziomie).

W porównaniu do podobnego okresu ubiegłego roku znacznie zmniejszyły się też statystyki ofiar wśród pieszych (2021 r. - 2 zabitych, 3 rannych, 2020 r. – 3 zabitych, 9 rannych) i rowerzystów (2021 r. - 1 zabity, 4 rannych, 2020 r. – 2 zabitych, 6 rannych). Niestety, niepokojąco wzrosła liczba ofiar wśród motocyklistów (z 2 na 6, w tym 2 ofiary śmiertelne).

Z policyjnych statystyk wynika, że najwięcej wypadków oraz ofiar było w wypadkach, do których doszło z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz w wyniku nieprawidłowego skręcania (co wiąże się często z nieustąpieniem przejazdu). Drugim z czynników generujących największą liczbę wypadków jest niedostosowanie prędkości, a kolejnym - nieprawidłowe wyprzedzanie.

Najczęstsze przyczyny kolizji to: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe cofanie i wyprzedzanie.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji wylegitymowali 7856 osób, ujawnili 6891 naruszeń w ruchu drogowym, poddali badaniu na zawartość alkoholu 3499 osób (ujawniono 70 kierujących samochodami po użyciu alkoholu i 89 osób kierujących rowerem), zatrzymali: 99 - praw jazdy, 496 dowodów rejestracyjnych. 3544 kierowców przyłapano na przekraczaniu dozwolonej prędkości.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański policja radomsko statystyki policja podsumowanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE