Plan wyłożony do wglądu

Plan wyłożony do wglądu Fot. Urząd Miasta

Do publicznego wglądu ponownie został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3 Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można się zapoznać w Urzędzie Miasta Radomska w godz.  8.00 - 15.00 do 10 sierpnia br.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 17 lipca o godz. 15.00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Radomska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Prezydenta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
plan zagospodarowania przestrzennego plac 3 maja reymonta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE