Na kłopoty radca prawny

Na kłopoty radca prawny Fot. Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska z siedzibą w Olsztynie oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Specjalizując się jednocześnie w wielu gałęziach prawa (prawie cywilnym, karnym, administracyjnym, ale też na przykład medycznym i farmaceutycznym), gwarantuje fachowe doradztwo w zróżnicowanych stanach faktycznych i sytuacjach w życiu osobistym i zawodowym oraz profesjonalną reprezentację wobec sądów i organów administracyjnych.

Nasza oferta

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska zapewnia pomoc właściwie w każdej sferze i na każdym etapie jego działania: od przygotowywania, redagowania i opiniowania umowy począwszy, poprzez negocjację i analizę jej postanowień, aż do dochodzenia ewentualnych roszczeń z jej tytułu oraz ich egzekucję. Ponadto w jej ofercie znaleźć można całą gamę usług dotyczących postępowań związanych z nieruchomościami, takich jak postępowanie w przedmiocie ich zasiedzenia, rozgraniczenia, zwrotu tych, które zostały wywłaszczone, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, czy wreszcie sprawy wieczystoksięgowe oraz zmierzające do eksmisji. Pracujący w niej prawnicy służą swoją wiedzą również w kwestiach takich jak ochrona dóbr osobistych, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, czy wreszcie porządkowanie skomplikowanych nierzadko relacji w dziedzinie prawa spadkowego.

Jeszcze bardziej powikłane bywają relacje rodzinne, stąd również i w tej sferze nasza kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc, reprezentując Klientów w sprawach ze stosunków małżeńskich (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa), o zasądzenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o ubezwłasnowolnienie, o ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa, tych związanych z podziałem majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej czy dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli i kontaktów z dzieckiem, z zakresu przysposobienia itp. oraz prowadząc mediacje małżeńskie i między konkubentami.

Również na płaszczyźnie obsługi firm nasza kancelaria pochwalić się może wyjątkowo bogatym wachlarzem świadczonych usług, gwarantującym zabezpieczenie prawne działalności gospodarczej w każdym stadium jej funkcjonowania: od doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy jej prowadzenia, poprzez jej rejestrację i opracowanie niezbędnej dokumentacji (w tym np. statutów czy regulaminów), przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych oraz windykowanie należności z ich tytułu, aż do pomocy prawnej przy rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych oraz ich reprezentacji w związanych z tymi procesami postępowaniach. Swoistym uzupełnieniem tej oferty jest możliwość skorzystania z prowadzonych przez kancelarię kompleksowych szkoleń pracowniczych z wybranych dziedzin prawa, takich jak prawo medyczne, farmaceutyczne, konsumenckie, administracyjne czy podatkowe. Każdorazowy program takiego szkolenia jest przy tym indywidualnie ustalany z Klientem oraz dopasowywany do jego oczekiwań i wytycznych, aby zapewnić przekazanie wiedzy dokładnie z tego obszaru, który interesuje uczestników tego rodzaju wydarzenia.

Inną sferą, w której świadczymy pomoc prawną, jest prawo karne. Również w tej gałęzi prawa nasza obsługa ma charakter całościowy: od reprezentacji osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Policją, Prokuraturą czy Żandarmerią Wojskową, poprzez obronę w razie ewentualnego oskarżenia, aż po kwestie związane z postępowaniem karnym wykonawczym, takie jak odroczenie i zawieszenie kary, udzielenie przerwy w jej odbywaniu, zmiana sposobu jej odbywania czy warunkowe przedterminowe zwolnienie. Z drugiej strony reprezentujemy również osoby pokrzywdzone, sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, oraz wszelkie inne pisma występujące w postępowaniu karnym: apelacje, kasacje, zażalenia oraz wnioski o wznowienie postępowania.

Kolejnym obszarem, w którym świadczymy usługi prawne jest prawo administracyjne. Przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej oraz skargi do sądu administracyjnego. Poprzez reprezentację Klienta zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie jego sporu z organem, broniąc jego praw i interesów w przypadku próby ich naruszenia przez państwo. Ponadto zapewniamy obsługę prawną inwestycji budowlanych i deweloperskich, również na płaszczyźnie związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jedną z naszych specjalności jest prawo medyczne i farmaceutyczne. Oferujemy fachowe konsultacje i doradztwo prawne z zakresu prawa medycznego, a w szczególności regulacji prawnych określających zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych oraz realizowania świadczeń zdrowotnych, zasad odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych oraz prawnych uwarunkowań rozwoju medycyny. Co więcej, opracowujemy regulacje wymagane przez RODO oraz reprezentujemy Klienta w całej gamie różnorodnych postępowań: cywilnych i karnych z tytułu błędów medycznych, prowadzonych przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o odszkodowanie z ich tytułu oraz w sądowych i pozasądowych sporach pomiotów wykonujących działalność leczniczą z pacjentami, lekarskim i pielęgniarskim samorządem zawodowym czy jednostkami organizacyjnymi NFZ.

Nie sposób nie wspomnieć też tu kolejny raz o prowadzonych przez kancelarię szkoleniach, obejmujących swoim zakresem organizację pracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z aktualnym stanem prawnym (dotyczących m.in. prawidłowego sporządzania dokumentacji medycznej czy zasad sporządzania i wystawiania recept lekarskich.)

W zakresie prawa podatkowego koncentrujemy się na swego rodzaju prewencji. Poprzez fachowe doradztwo podatkowe, ocenę ryzyka podatkowego zawieranych transakcji oraz analizę umów z punktu widzenia ich opodatkowania, staramy się z jednej strony zoptymalizować zobowiązania podatkowe Klienta, legalnie kształtując je na możliwie najniższym poziomie, z drugiej zaś zabezpieczyć go przed ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony organów podatkowych. Gdy zaś pomimo tego dojdzie do ich interwencji, zapewniamy profesjonalną reprezentację we wszelkich sporach oraz w toku ewentualnych czynności kontrolnych i podatkowych przed Urzędami Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędami Celnymi oraz Izbą Skarbową i Celną.

Inną dziedziną, którą się zajmujemy, jest prawo pracy. Oferujemy rzetelne konsultacje i porady prawne w tym obszarze regulacji prawnej, w tym przy rozwiązywaniu umów o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnień grupowych. Projektujemy również umowy o pracę i o zakazie konkurencji oraz sporządzamy regulaminy i statuty. Ponadto reprezentujemy pracodawcę i pracownika w sprawach o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy czy o odszkodowanie za niezgodne z prawem jego rozwiązanie oraz w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Ostatnim z bogatej listy sfer prawa znajdujących się w naszej ofercie jest opracowywanie wszelakich regulacji wymaganych na gruncie RODO, takich jak Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych czy zasad postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych. Przygotowujemy również do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO) oraz przeprowadzamy audyty wewnętrzne i szkolenia dla personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

Nasz zespół

Profesjonalna obsługa i pomoc prawna w tak licznych i zróżnicowanych gałęziach prawa nie byłaby możliwa, gdyby nie wyjątkowo wykwalifikowani prawnicy, którzy tworzą naszą kancelarię. Należą do nich:

• Katarzyna Borowa - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Posiada uprawnienia Mediatora potwierdzone certyfikatem oraz znajduje się na liście stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz na liście mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu, dysponuje szczególnymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia zarówno negocjacji biznesowych, jak i postępowań sądowych.

• Marta Ćwiekowska - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Zanim zaczęła działalność w indywidualnej kancelarii przez kilka lat współpracowała z kancelariami i firmami prawniczymi, zdobywając doświadczenie, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, administracji samorządowej, prowadzenia postępowań sądowych oraz negocjacji umów cywilnoprawnych. Potwierdzeniem jej szczególnych umiejętności jest fakt, iż podlega wpisowi do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

• Piotr Juszczyk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, w 2011 roku uzyskał Certyfikat Księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowo - rachunkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

• Martyna Wojdyło-Wyżlic - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. O poziomie jej wiedzy i umiejętnościach najlepiej świadczy fakt, iż, zdając w 2018 roku państwowy egzamin zawodowy na radcę prawnego, uzyskała drugi najlepszy wynik w Izbie Olsztyńskiej.
Korzystając z usług tak doświadczonych i wykształconych prawników, zyskujesz gwarancję najwyższego poziomu obsługi prawnej w różnorodnych sytuacjach życia osobistego i zawodowego. Ich fachowa pomoc zapewnia bezpieczeństwo prawne zarówno Tobie i Twojej rodzinie, jak i prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 

Więcej o:
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE