Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Krótki łańcuch dostaw żywności to łańcuch, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.

Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw to korzyść zarówno dla producentów, konsumentów, jak i dla środowiska. Konsumenci coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na produkty pewnego pochodzenia od lokalnych dostawców, przetwórców, rolników.

Również rolnicy są zainteresowani skracaniem łańcucha dostaw produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, poprzez unikanie pośredników. Taka forma sprzedaży wpływa m.in. na niższą cenę produktu dla ostatecznego odbiorcy. Oczekiwania konsumentów są impulsem do powstawania różnego rodzaju lokalnych sieci żywności, w tym targowisk dla rolników, sprzedaży bezpośrednio u producentów, sprzedaży z dostawą do klienta.

Skracanie łańcuchów dostaw żywności poprzez poprawę pozycji rolników w łańcuchu jest jednym z priorytetów Strategii „Od pola do stołu”, której cele będą realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ważnym elementem rozwoju łańcucha dostaw jest bezpośrednie zaangażowanie rolników w dalsze fazy łańcucha żywnościowego, poprzez rozpoczynanie działalności przetwórczej i podejmowanie działalności gospodarczej, w tym produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz rozwój produkcji żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej kontynuowane będzie również wsparcie konkurencyjności podmiotów sektora przetwórstwa, poprzez dofinansowanie inwestycji realizowanych przez zakłady przetwórcze, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie rolników będzie możliwe w ramach interwencji Rozwój małych gospodarstw przewidzianej do realizacji w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Projekty mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich. Celem interwencji jest zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstw, a w rezultacie zwiększenie ich konkurencyjności.

Wsparcie funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw odbywać się będzie również dzięki interwencji Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie (dotacje i instrumenty finansowe). Działanie jest nakierowane na realizację inwestycji, które mają wzmocnić pozycję rynkową rolników/mikroprzedsiębiorców, a także wpłynąć na dywersyfikację i skracanie etapów łańcucha żywnościowego. Pomoc może dotyczyć inwestycji dotyczących przetwarzania lub sprzedaży produktów rolnych oraz wytwarzania produktów nierolnych, z wyłączeniem produktów rybnych.

Wsparcie dla rolników w zakresie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, m.in. poprzez wspieranie krótkich łańcuchów dostaw, przewidziane jest również w ramach podejścia LEADER.

W filmie, który znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=EfJCWUeoZAg można zobaczyć jak skracania drogi pomiędzy producentami żywności a konsumentami wygląda w praktyce.

 

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE