Jest wniosek o absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Jest wniosek o absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała we wtorek, 1 czerwca, wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2020 oraz pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za rok 2020.

Radni podjęli decyzję po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych badała sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Radomszczańskiego.

RIO potwierdziła, że przedłożone sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach.

Prognozowane dochody Powiatu zostały wykonane w kwocie 126.775.077 zł, co stanowi 99 proc. planu ustalonego przez radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 122.700.302 zł, czyli na poziomie 91,60 proc. ustalonego planu.

Wynik budżetu zamknął się w kwocie 17.034.503 zł (nadwyżka).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 124.323.975 zł (99,21 proc. planu), a wydatki bieżące - 117.307.681 zł (91,78 proc. planu).

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 2.451.102 zł (89,45% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 5.392.620 zł (tj. 87,74 proc. planu). Niski stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku (1,74 proc. planu) wynika głównie z braku zainteresowania nabywców nieruchomością po byłym szpitalu przy al. Jana Pawła w Radomsku.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 12.231.972 zł.

Komisja przyjęła także wystąpienie po kontroli dystrybucji środków - w ramach niwelowania skutków pandemii SARS-CoV-2 – prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Zespół kontrolny potwierdził, że środki Funduszu Pracy otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej wydatkowane były w sposób celowy i racjonalny. Przedłożona do kontroli dokumentacja była kompletna i przejrzysta. Nie zawierała błędów, uchybień merytorycznych czy formalnych. Po dokonaniu wizytacji PUP pod kątem jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej radni uznali, że stan techniczny urzędu wymaga podjęcia pilnych działań, mających na celu wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie m.in. bezpieczeństwa pożarowego.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego zarząd powiatu radomszczańskiego absolutorium wniosek
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE