Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Posiadanie zakupionej polisy ubezpieczeniowej zazwyczaj wiążemy z ochroną, a także z wypłatą odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia polisowego. Jest to dla ubezpieczonego ochrona finansowa na wypadek powstałej szkody lub wypadku. W sytuacji, gdy taka szkoda miała miejsce, aby otrzymać ewentualne świadczenie, musimy złożyć wniosek do ubezpieczyciela, a wówczas rozpoczyna się proces likwidacji szkody.

Czym jest szkoda?

To powstały uszczerbek w prawnie chronionych dobrach. Może obejmować dziedziny takie jak zdrowie, życie lub mienie. Gdy dane dobro podlega ubezpieczeniu i ulegnie szkodzie, do jej likwidacji zobowiązane jest towarzystwo ubezpieczeniowe, którym zakupiona była polisa. Podział szkód rozróżnia szkodę osobową, którą jest najczęściej uszczerbek na zdrowiu lub utrata życia, a także szkodę majątkową, którą jest uszkodzenie nieruchomości, pojazdu lub innej rzeczy fizycznej. Szkodę powstałą na osobie stwierdza lekarz orzekający, a szkodę majątkową stwierdza rzeczoznawca. Warto pogłębiać wiedzę na temat ubezpieczeń. Dużo przydatnych informacji w tym zakresie dostarcza ctu.pl.

Proces likwidacji szkody

Postępowanie mają cena celu ustalenie przyczyn oraz odpowiedzialności podmiotów za powstałe szkody. Jest prowadzone przez zakład ubezpieczeń, który w swym postępowaniu opiera się zarówno na opiniach np. rzeczoznawcy, jak i dokumentacji, która została dołączona do wniosku zgłaszającego szkodę. Postępowanie powinno zakończyć się ustaleniem okoliczności powstania szkody, a także powinno prowadzić do oszacowania wysokości odszkodowania dla poszkodowanego podmiotu. Proces likwidacji szkody rozpoczyna się już w momencie, gdy szkoda zostanie zgłoszona i obejmuje czynności takie jak: wyjaśnianie przyczyn i skutków wypadków; ustalenie rzeczywistego rozmiaru powstałej szkody; ustalenie wysokości należnego odszkodowania; określenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego; a także ustalenie, czy do powstania szkody nie przyczyniły się osoby trzecie. Od momentu poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie, ma on 7 dni na podjęcie czynności, których celem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Stan powypadkowy należy utrzymać na mieniu, aż do wizyty likwidatora, czyli osoby, która oszacuje szkodę. Postępowanie likwidacji szkody kończy się momencie wydania przez firmę ubezpieczeniową decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania, na co ubezpieczyciel ma 30 dni. Istotną kwestią w procesie likwidacji szkody jest to, czy do szkody doszło w okolicznościach, które zawierają zdarzenia polisowe, zawarte w ubezpieczeniu. Aby usprawnić przebieg procesu likwidacji szkody, warto zadbać o kompletną dokumentację dotyczącą zdarzenia, a także współpracować z ubezpieczycielem.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE