Będą zmiany w powiatowym budżecie

Będą zmiany w powiatowym budżecie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podczas środowej (24 lutego) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego radni będą dyskutować nad zmianami w tegorocznym budżecie powiatu. We wtorek przyjęła je Komisja Budżetowa.

Wśród proponowanych zmian znalazły się:

 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 233.519 zł w związku z rozliczeniem dotychczasowych kosztów zadania „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego" (z powodu pandemii nastąpiła konieczność przeniesienia niektórych prac przy tworzeniu Geoportalu na 2021 r.),
 • pandemia zablokowała też wykonanie części projektów unijnych realizowanych przez szkoły, związane z tym zmiany (przesunięcia części pozyskanych kwot) powodują zwiększenie dochodów o kwotę 418.967 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2.326.852 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.907.884 zł.,
 • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 46.800 zł w związku z podpisaniem aneksu do projektu „Za życiem" realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku,
 • zwiększenie wydatków o kwotę 75.204 zł w ramach projektu ‚„Rehabilitacja 25+" realizowanego przez SOS-W w Radomsku w związku z niepełnym wykorzystaniem przyznanego dofinansowania w 2020 r. i przesunięciem tych środków na 2021 r.; ponadto w związku z tym, że część środków na realizację projektu została przekazana w roku 2020 nastąpi zmniejszenie planu dochodów o kwotę 71.117 zł.,
 • o zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji: przebudowy mostu w Kraszewicach - 30.000 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 3927E odc. Wola Blakowa – Krępa - Kolonia Krępa - 30.000 zł, przebudowy mostu w Zagórzu - 30.000 zł, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Sucharskiego z ul. Poprzeczną w Radomsku - 10.000 zł.,
 • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.860.707 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Pozyskane środki mają być przeznaczone na zakończenie modernizacji instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w SOS-W w Radomsku" (780. 000 zł); remont kanalizacji w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej w Radomsku, remonty rowów i przepustów (310.000 zł); wykaszanie traw, karczowanie krzaków (165.000 zł); edukację ekologiczną i działania związane z ochroną środowiska (605.707 zł),
 • zwiększenie dochodów o kwotę 54.568,87 zł w związku decyzją Ministra Pracy o finansowaniu części wynagrodzeń pracowników PUP. Z uwagi na to, że wydatki te zostały w pełni zabezpieczone na etapie projektu ze środków własnych powiatu, kwota ujęta zostanie w rezerwie budżetowej.
 • zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID. Z uwagi na to, że część tych środków wpłynęła w roku 2020 nastąpi zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.157,42 zł , planu przychodów z tytułu wolnych środków - o 13.842 zł. Ponadto PUP wnioskuje o przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków kwoty 15.500 zł na modernizację systemu centrali alarmowej (po pożarze).
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na modernizację szatni w II LO w Radomsku,
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 134.000 zł na likwidacja barier architektonicznych w obrębie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego (z uwzględnieniem standardów programu „Dostępność Plus"),
 • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.228 zł w związku z przystąpieniem PCPR w Radomsku do realizacji projektu „Aktywny samorząd" oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi",
 • przesunięcie kwoty 16.866 zł w ramach planu wydatków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego na budynku Starostwa Powiatowego,
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 814.000 zł, z uwagi na wysokie koszty „Akcji zima" większa część zaplanowanej wstępnie kwoty rezerwy została przeznaczona na pokrycie potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.343.650 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb (remonty dróg w formie nakładek w ramach porozumień z gminami, wynagrodzenia w PO-W „Kamil", prace remontowe po pożarze w budynku PUP, wynagrodzenia DPS w Radziechowicach, uzupełnienie bieżących potrzeb DPS w Radomsku).
Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego budżet powiatu zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE