9,5 tysiąca złotych za informację publiczną od PGK w Radomsku?

Fot. Klaudia Gajda, Sebastian Nems

W poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku przedstawiciele radomszczańskiej Koalicji Obywatelskiej, w tym radni Rady Miejskiej w Radomsku zorganizowali konferencję prasową. Jej tematem była spółka PGK a dokładnie kontrola, jaką radny Rafał Dębski przeprowadził na koniec września 2022 roku. Zobacz wideo z konferencji.

27 września radny Rady Miejskiej w Radomsku Rafał Dębski przeprowadził niezapowiedzianą kontrolę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Domagał się przedstawienia dokumentów, dotyczących m.in. zakupu opału dla miejskiej ciepłowni.

Podczas wizyty w PGK radny chciał przedstawienia m.in. dokumentów dotyczących procedury zakupu miału. Starał dowidzieć się, czy PGK skorzystało z najtańszej oferty oraz na jaką kwotę opiewały inne oferty. Chciał otrzymać zawarte umowy, aneksy do umów oraz faktury. Pytał również o działania, jakie podjęła spółka, by obniżyć koszty w obszarze ciepłownictwa oraz podejmowane działania, zmierzające do modernizacji miejskiej ciepłowni. Zadał też pytania odnośnie zatrudniania pracowników w spółce na przestrzeni ostatnich lat.

- Wybrałem się na kontrolę do spółki, po tym jak jako Rada Miejska przekazaliśmy kwotę 1 miliona złotych na poprawę kondycji finansowej funkcjonowania spółki PGK w naszym mieście. Kontrola została przeprowadzona, w mojej ocenie, w sposób profesjonalny i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Podczas tej kontroli, niestety, spotkałem się z oporem ze strony prezesa, który nie udostępnił mi dokumentów, po które się udałem do niego. Umówiliśmy się jednak, rozumiem, że rozmową dżentelmeńską, iż w przeciągu kilku dni dokumenty, o które prosiłem zostaną do mnie przekazane w formie papierowej lub elektronicznej. Pan prezes nie wywiązał się z danej mi deklaracji. Za to przekazał do biura rady dokument, który w mojej opinii szkalował mnie – mówił Rafał Dębski.

Radny Rafał Dębski 7 listopada, w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wysłał do pana prezesa 7 konkretnych pytań. M.in. o to czy PGK posiada bieżące zapytania ofertowe w kontekście dostarczania miału do ciepłowni, także prośbę o udostępnienie umowy i wszelkich aneksów związanych z dostarczeniem ciepła.

- Niestety pan prezes również, po tym wniosku, nie udostępnił dokumentów, o które wnioskowałem, przesłał je jedynie w śladowych ilościach, tak aby nie można było uzyskać z nich informacji jakie mogłyby pomóc w szczegółowej analizie. Zawnioskowałem po raz kolejny, 29 listopada o udostępnienie dokumentów w trybie informacji publicznej. Poszerzyłem listę pytań – mówił Dębski.

Jaką informację uzyskał radny?

- Pan prezes w mojej ocenie już się zupełnie pogubił. Otrzymam dokumenty jeśli uiszczę opłatę w kwocie około 9,5 tysięcy złotych za przetworzone informacje w formie papierowej, 4 tys. 750 zł w formie elektronicznej – dodał radny.

27 grudnia radny postanowił złożyć skargę na bezczynność prezesa PGK w Radomsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Oto fragment skargi radnego Rafała Dębskiego:

I. wnoszę skargę na bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w przedmiocie udostępnienia informacji publiczne.

II. Wskutek bezczynności organu zarzucam naruszenie:

a) art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie, w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu publicznej na wniosek,

b) art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: „UDIP”) w zakresie, w jakim z przepisów tych wynika, że informacja nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, poprzez brak zastosowania w/w przepisu, polegający na niezrealizowaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz uzależnienia jej udzielenia od kwoty 9500,00 zł, jak również nieprawidłowe wyliczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

Wskazując na w/w opisane naruszenia prawa wnoszę o:

1) zobowiązanie organu do załatwienia wniosku z dnia 7 listopada 2022 r. oraz 29 listopada 2022 r. i udzielenia żądanej informacji,

2) zasądzenie od organu na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W dniu 27 września 2022 r., jako radny rady miejskiej w Radomsku udałem się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku, będącego spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta Radomska, aby na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym a w szczególności jej art. 24, uzyskać dostęp do informacji oraz dokumentów dotyczących funkcjonowania spółki oraz sposobu gospodarowania publicznymi środkami. Reprezentujący spółkę prezes zarządu odmówił mi dostępu do żądanej informacji Wobec powyższego w dniu 7 listopada 2022 r. zwróciłem się do spółki, w formie pisemnej. powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielnie następujących informacji:

1. Udostępnienie kopii aktualnie obowiązującej umowy, której przedmiotem jest dostawa miału węglowego do PGK Sp. z o.o. w Radomsku wraz ze wszystkimi aneksami, które zostały zawarte od początku jej obowiązywania.

2. Wskazanie w jaki sposób weryfikowana jest jakość kupowanego przez spółkę miału węglowego.

3. Udostępnienie protokołów wykonanych badań miału węglowego wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia udzielenia informacji.

4. Udostępnienie informacji czy przedsiębiorstwo od daty zawarcia umowy prowadziło weryfikację cen miału, jeśli tak to w jaki sposób, proszę o przestanie dokumentów, potwierdzających te weryfikacje.

5. Proszę o podanie Informacji wskazujące) aktualną ilość osób zatrudnionych w spółce oraz informację o ilości osób zatrudnionych na dzień 30 listopada 2016.

6. Udostępnienie protokołów posiedzeń rady nadzorczej spółki oraz protokołów zarządu spółki za okres od 01 stycznia 2022r do dnia udzielenia odpowiedzi.

7. Udostępnienie kopii regulaminu wynagradzania aktualnie obowiązującego w spółce.

W dniu 22 listopada 2022 otrzymałem wiadomość e-mail zawierającą odpowiedź na część pytań dotyczących informacji publicznej jednak nie udostępniono mi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej spółki za okres od dnia 2 stycznia 2022r, i nie wskazano w jaki sposób weryfikowana jest przez spółkę jakość kupowanego miału węglowego, nie udostępniono mi protokołów wykonanych badań miału węglowego oraz nie udostępniono mi kopii regulaminu wynagradzania. Spółka przestała umowę na dostawę miału z dnia 3 kwietnia 2017 r, wraz z aneksami z dnia 13 grudnia 2017 r., 27 czerwca 2017 dotyczący zmiany ceny, 28 czerwca 2017 r., 23 stycznia 2018 r., 30 marca 2018 r. dotyczący zmiany ceny, ponadto wydruk arkusza kalkulacyjnego zatytułowany wyniki obliczeń średnich parametrów dostaw miału węglowego przez firmę CARBO, wydruk ze strony www.wnp.pl zawierający ceny węgla PGG z dnia 19 maja 2020 r., wydruk ze strony www.wegiel.katowice.pl z dnia 19 maja 2020 r. zwierający cennik sortymentów miałowych, pismo ze składu opału Pietruszka z sierpnia 2018r zawierające ceny w/w przedsiębiorcy, cennik spółki Karbon 2 z dnia 9 lipca 2018 r., cennik Katowickiego Węgla z dnia 11 czerwca 2018 r., wydruk ze strony www.pgg.pl z dnia 5 marca 2018 r. zawierającej ceny węgla w PGG, niepodpisaną Informację dotyczącą uzyskania cen miału węglowego energetycznego" z dnia 19 maja 2017 r.

Radny Rafał Dębski kontroluje PGK w Radomsku. Chodzi o drożejące miejskie ciepło

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
pgk pgk radomsko po po radomsko rafał dębski koalicja obywatelska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE