Zarząd PGK w Radomsku odnosi się do stanowiska grupy miejskich radnych w sprawie umorzenia postępowania karnego przez prokuraturę

Fot. Klaudia Gajda

Bardzo niepokoją nas pojawiające się w przestrzeni publicznej oświadczenia i opinie mające kształtować wśród mieszkańców nieprawdziwy i przekłamany obraz naszego Przedsiębiorstwa. Niepokoi zwłaszcza fakt, że opinie te są głoszone przez osoby sprawujące funkcje publiczne – mówił podczas konferencji Zbigniew Rybczyński, wiceprezes PGK.

W czwartek, 3 lutego w siedzibie spółki odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Zarząd PGK Radomsko.

- Spotkanie zostało zwołane po to by ustosunkować się do stanowiska radnych miejskich, dotyczącego decyzji prokuratury odnośnie umorzenia postępowania karnego dotyczącego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku – mówi Marek Glądalski, prezes PGK w Radomsku.

Treść Oświadczenia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku pełni bardzo ważną funkcję w obszarze życia społecznego lokalnej społeczności, w szczególności mieszkańców Miasta Radomska. Skutecznie realizujemy misję naszegoPrzedsiębiorstwa, którą jest zaspokajanie potrzeb naszych odbiorców na jak najwyższym poziomie i w możliwie jak najkrótszym czasie. Działalność prowadzona przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z przepisami prawa i zasadami ekonomii, a każde z działań podejmowanych przez Zarząd Spółki cechuje się gospodarnością i należytą starannością w zakresie dbałości o interes spółki i samorządów, z którymi współpracuje, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Radomska (będącego właścicielem) oraz naszych Klientów. Dochowujemy wszelkich procedur i zasad współżycia społecznego. Dlatego bardzo niepokoją nas pojawiające się w przestrzeni publicznej oświadczenia i opinie mające kształtować wśród mieszkańców nieprawdziwy i przekłamany obraz naszego Przedsiębiorstwa. Niepokoi zwłaszcza fakt, że opinie te są głoszone przez osoby sprawujące funkcje publiczne, od których można oczekiwać, że posiadają wiedzę o zasadach funkcjonowania gospodarki komunalnej i jej umiejscowieniu w organizmie miejskim. To sprawia, że należy spodziewać się, że osoby te mają także świadomość konsekwencji podejmowanych przez siebie działań, co za tym idzie także potrafią przewidzieć, że owe konsekwencje mogą mieć negatywny skutek nie tylko dla Zarządu Spółki, władz miasta, ale przede wszystkim samych mieszkańców, w których interesie rzekomo działają. W naszym odczuciu aktywności, które obserwujemy w ostatnich latach mają charakter typowo polityczny i zmierzają wprost do działania na szkodę lokalnej społeczności. Apelujemy do rozsądku i zaprzestania stosowania tej krzywdzącej retoryki przez Państwa radnych.

Uszczegóławiając:

1. Wyrażenie przez niektórych radnych Rady Miejskiej w Radomsku poglądu o zakresie postępowania dowodowego – radni sugerują, że Prokuratura nie dokonała analizy dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. Budzi to nasze zdziwienie, biorąc pod uwagę, że autorami oświadczenia są osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego.

2. Kierowanie przez radnych wniosków o ponowne objęcie nadzorem PGK, co do którego nie wniesiono żadnych zarzutów (co do Zarządu), a wręcz przeciwnie - stwierdzono działalnośćz najwyższą starannością w zakresie zakupu węgla, jak i pozyskiwania środków unijnych (milionowe wartości dofinansowań) przynoszące realne korzyści dla rozwoju Przedsiębiorstwa i Miasta. W naszym odczuciu próba skierowania uwagi opinii publicznej w niewłaściwą stronę ma tworzyć nieprzychylny odbiór PGK i jego pracowników, w szczególności u mieszkańców Radomska.

3. Odnośnie do zakupów węgla – Prokuratura zgromadziła wszelką dokumentację, zarówno umowy, opinie, wszystkie aneksy. Dokonała także analizy prawnej słuszności wyłączenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym konkretnym przypadku, a tym samym krytycznej oceny opinii prawnej przedstawionej na Sesji Rady Miasta. Prokuratura dokonała analizy składanych kilkukrotnie w toku realizacji umowy ofert podmiotów trzecich. Analizowała ceny rynkowe, stąd też bezpodstawne są wszelkie zarzuty. A chodzi o kolejną próbę wywołania określonych skojarzeń u odbiorców.

4. Podnoszenie zarzutów, że sposób reprezentacji Spółki jest niewłaściwy, jest nieprawdą. Dane o reprezentacji Spółki zawarte są w KRS i są ogólnie dostępne.

5. Zapytanie „Dlaczego oparto się na „starej” opinii prawnej?” jest również bezpodstawne. Zasadą jest, że jeżeli opinia jest zgodna z obowiązującymi przepisami, to nie tworzy sięnowej, tylko stosuje dotychczasową. I tak uczynił Zarząd.

6. Kolejną nieprawdą jest sugerowanie, iż były jakieś nieprawidłowości w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym przedmiocie reguły dowodowe postępowania karnego, jak i doświadczenie organu prokuratorskiego zakreślają ramy postępowania dowodowego. To samo należy odnieść do źródeł dowodowych, na których oparła się Prokuratura, w ocenie PGK, mająca znacznie większe doświadczenie niż radni skarżący sprawę. Nadmieniamy, że złożony przez PGK wniosek uzyskał najwyższą ilość punktów i został najlepiej oceniony spośród wszystkich złożonych w naborze konkursowym prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

7. Prokuratura oceniła materiał dowodowy zgromadzony przez NFOŚiGW, a także Urząd Zamówień Publicznych, z którego jednoznacznie wynikało, iż stosowane w PGK Sp. z o.o. procedury były prawidłowe. To potwierdzają wyniki kontroli, prowadzonych przez powołane do tego organy na przestrzeni ubiegłych lat. Żadne z nich nie zakończyły się wykazaniem nieprawidłowości. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim dokonała jednoznacznie pozytywnej oceny dzia-łalności Zarządu, potwierdzając tym samym stanowisko Prokuratury Rejonowej w Radomsku, wyrażonej w innym postępowaniu w tej samej sprawie.
Przedstawione przez radnych stanowisko miało u odbiorcy wytworzyć obraz, że instytucje kontrolujące, tj. :
• Prokuratura prowadząca postępowanie dowodowe,
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Urząd Zamówień Publicznych,
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
są niekompetentne, a wyłączne kompetencje posiadają opozycyjni radni - autorzy skargi. Stąd postrzegamy ich działania, jako polityczne. Z pewnością dalekie od realnej troski o mienie komunalne i dobro mieszkańców.

W ocenie Zarządu i pracowników PGK Sp. z o.o. działania radnych podpisujących się pod skargą, pozornie wykazujące dbałość o interes społeczny, de facto zmierzają do bezpodstawnego wstrzymania realizacji największej inwestycjiw historii PGK, wartej 61 mln złotych co bezpośrednio może przełożyć się w przyszłości na koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych mieszkańców miasta Radomska.

Kwestionowanie korzystnych warunków zakupu węgla również może wpłynąć na wzrost cen ciepła. Na dziś już można stwierdzić, że bezpodstawne oskarżenia PGK Sp. z o.o. i tym samym wszczęcie postępowania karnego spowodowało wstrzymanie finansowania projektu przez NFOŚiGW. To spowodowało konieczność zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na zakup emisji CO2 na finansowanie realizacji projektu. W tamtym czasie cena zakupu emisji oscylowała na poziomie ok. 55 euro, a dziś spółka zmuszona jest kupować je po ponad 90 euro. Konsekwencją było także to, że NFOŚiGW zażądał dodatkowego (podwójnego) zabezpieczenia, o które PGK Sp. z o.o. poprosiło Miasto Radomsko – odnośna uchwała była głosowana na jednej z Sesji Rady Miejskiej. Co prawda sprawa miała swój szczęśliwy finał, gdyż po umorzeniu przez Prokuraturę postępowania, NFOŚiGW odstąpił od podwójnego zabezpieczenia. Nie trudno sobie wyobrazić, co stałoby się gdyby podmiot dotujący rozwiązał umowę o dofinansowanie i PGK Sp. z o.o. stanęłoby przed wyzwaniem sfinansowania inwestycji z własnych środków, bądź zapłacenia kar zapisanych w umowie z tytułu wycofania się z jej realizacji. Czy mieszkańcy płaciliby wtedy za odbiór odpadów 24 zł, czy może 48 zł lub więcej? Aktywność niektórych radnych w tej i wielu innych kwestiach, pokazuje, że radni dokonując oceny działań PGK Sp. z o.o. nie liczą się ani z przyszłymi konsekwencjami, ani z dobrem społeczności, ani tym bardziej ze staraniami i zaangażowaniem pracowników PGK Sp. z o.o., a jedynym celem jest zaspokojenie swoich celów politycznych.

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomsku zostały przez Kierownika ZWiK udzielone odpowiedzi na zadawane przez radnych i mieszkańców pytania, odnośnie stanu sieci wodociągowej i jakości wody w miejskim wodociągu. Obserwując dyskusję można odnieść wrażenie, że zadający pytania radni nie są do końca zainteresowani odpowiedziami, powielając te same pytania pomimo otrzymania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień, nie zważając na to sugerują, że nie otrzymali satysfakcjonujących odpowiedzi. Trzeba zważyć, że PGK Sp. z o.o. to nie tylko zarząd, ale przede wszystkim pracownicy i ich rodziny.

Wielu z nich codziennie z zaangażowaniem, starannością i często niemałym poświęceniem wykonuje swoją pracę, co sprawia, że zasługują na docenienie, a nie na krzywdzące opinie pojawiające się wprzestrzeni publicznej.

Apelujemy o rozsądek i adekwatne podejście do problemów naszego miasta, które w znakomitej większości dźwigają na sobie pracownicy PGK.

Przypomnijmy:

W sprawie chodzi o zakup miału przez miejską spółkę komunalną. W zapytaniach ofertowych zawarto stwierdzenie, że umowa na zakup węgla będzie obowiązywać na czas określony. Tymczasem PGK z wyłonionym w przetargu dostawcą podpisało umowę na czas nieokreślony, co mogło mieć wpływ na cenę. O sprawie szeroko pisała Gazeta Radomszczańska.

W tej sprawie piotrkowska prokuratura prowadziła postępowanie, które w grudniu ubiegłego roku zakończyło się umorzeniem.

Radni nie zgadzają się z decyzją prokuratury w sprawie PGK w Radomsku

Więcej o:
PGK Radomsko Radomsko PGK Zespół Kontrolny prawidłowości zakupu węgla miału węgiel miał PGK Radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE