Wyznaczono radomszczański obszar do rewitalizacji. Mieszka w nim ponad 7,5 tys. osób

Wyznaczono radomszczański obszar do rewitalizacji. Mieszka w nim ponad 7,5 tys. osób Fot. M. Patalan

Podczas dzisiejszych (7 maja) konsultacji online Katarzyna Spadło – ekspertka z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – przedstawiła mieszkańcom Radomska zakres planowanej rewitalizacji naszego miasta. Instytut na podstawie analiz wyznaczył także tzw. obszar zdegradowany, w którym rewitalizacja będzie prowadzona najintensywniej. Znajduje się on w samym centrum miasta i mieszka w nim ponad 7,5 tys. osób.

Radomsko jako jedno z nielicznych miast w Polsce bierze udział w pilotażowym programie „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, w ramach którego powstać mają modelowe rozwiązania w zakresie rewitalizacji. Jego zwieńczeniem będzie „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+”.

Na razie jednak prowadzone są konsultacje, które potrwają do 12 maja. Dziś o godz. 16 odbyło się otwarte spotkanie online dla mieszkańców Radomska, podczas którego Katarzyna Spadło, ekspertka z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, wyjaśniała, w jaki sposób przygotowano diagnozę o stanie Radomska.

W pierwszej kolejności badacze z IRMiR postanowili zidentyfikować największe problemy, z którymi muszą borykać się mieszkańcy Radomska. W tym celu przeprowadzili ponad 400 ankiet, w których zapytali radomszczan o największe problemy społeczne, gospodarcze, techniczne, środowiskowe i przestrzenne miasta.

- Na podstawie tych wskazań wybraliśmy katalog zjawisk, które analizowaliśmy w ramach diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego w Radomsku – tłumaczy Katarzyna Spadło.

W pierwszej z tych kategorii ankietowani mieszkańcy najbardziej obawiali się o wyludnianie miasta (261 odpowiedzi), a także narzekali na niedostateczną ofertę rekreacyjną, w szczególności tę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży (235 odpowiedzi). W dalszej kolejności zwracali również uwagę na uzależnienie od pomocy społecznej (165 odpowiedzi) oraz niewielką aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (134 odpowiedzi).

Za największy problem gospodarczy Radomska uznano natomiast liczne puste lokalne użytkowe w mieście (318 odpowiedzi) oraz niskie zarobki (246 odpowiedzi). Na dalszych pozycjach znalazło się występowanie tzw. przedsiębiorstw biedy (lombardów, firm udzielających chwilówek itd.), brak odpowiednich ofert pracy i niewielkie wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Radomszczanie uskarżają się także na słabą jakość miejskich dróg (304 odpowiedzi), degradację budynków mieszkalnych (170 odpowiedzi) i zły stan architektury osiedlowej – zarówno tej małej (124 odpowiedzi), jak i dużej (71 odpowiedzi). Poważnym problemem są także słabo funkcjonujące centrum miasta (236 odpowiedzi), brak reprezentacyjnej części Radomska (130 odpowiedzi) i niska estetyka przestrzeni publicznej (124 odpowiedzi). Na liście najpoważniejszych problemów techniczno-przestrzennych znalazł się ponadto niedobór miejsc parkingowych (169 odpowiedzi) i niedostatek sieci ciepłowniczej/kanalizacyjnej (100 odpowiedzi).

Dla mieszkańców Radomska największym problemem środowiskowym jest oczywiście smog (347 odpowiedzi). Uskarżają się oni ponadto na niewielką liczbę terenów zielonych na terenie miasta (242 odpowiedzi) i brak miejsc cennych przyrodniczo (214 odpowiedzi). Znaczna liczba respondentów (137) zwróciła uwagę na zbyt duży hałas w miejscach publicznych.

Badacze z IRMiR zapytali również radomszczan, jakich efektów oczekują po przeprowadzonej rewitalizacji. Według 214 respondentów powinna ona doprowadzić do znacznego ograniczenia problemu niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. 198 osób chce poprawy estetyki radomszczańskich ulic, a 195 – jakości miejskich dróg. Ponadto 147 oczekuje poszerzenia oferty rekreacyjnej dla mieszkańców. Na dalszych miejscach znalazły się ponadto: więcej możliwości spędzania wolnego czasu (116 odpowiedzi), większa integracja mieszkańców (134 odpowiedzi) oraz rozwój małej i mikro przedsiębiorczości (130 odpowiedzi).

W drugiej części badania podzielono Radomsko na 21 podobszarów, które przeanalizowano pod kątem występowania 38 czynników negatywnych w 5 obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Oceniane były takie wskaźniki jak m.in. liczba osób korzystających z pomocy społecznej, jakość powietrza, powierzchnia terenów zielonych czy liczba budynków komunalnych w złym stanie technicznych. Wszystko po to, by określić tzw. obszar zdegradowany, wymagający pilnej rewitalizacji.

Zgodnie z prawem obszar zdegradowany może objąć maksymalnie 20% powierzchni gminy, zamieszkiwanych przez mniej niż 30% jej mieszkańców. Po przeanalizowaniu zebranych danych eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów wyznaczyli radomszczański obszar zdegradowany. Obejmuje on trzy wyznaczone do badań podobszary w samym centrum Radomska: Kopiec, Centrum i Młodzowy.

- Jest to obszar stosunkowo duży. Mówię to z perspektywy praktyka, który zajmuje się sprawami rewitalizacji. Obiektywne przesłanki, czyli wyniki tej diagnozy, wskazują jednak na to, że nie da się uciec od informacji o skali degradacji tych trzech jednostek – mówi Katarzyna Spadło.

W pierwszych dwóch obszarach (Kopiec i Centrum) zaobserwowano po 28 niebezpiecznych czynników w każdym, natomiast na obszarze Młodzowów stwierdzono ich 26. Wybrano je nie tylko ze względu na szczególnie dużą koncentrację negatywnych zjawisk, ale również olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju miasta. Obszar zdegradowany w centrum zajmuje trochę ponad 6% powierzchni Radomska. Obecnie zamieszkuje go 7 682 ludzi (16,66% populacji miasta).

Nadal można włączyć się w konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Radomska: swoje uwagi można złożyć osobiście w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miasta, telefonicznie pod numerem 44 685 44 77 (w godzinach pracy urzędu) lub drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@radomsko.pl z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

Więcej o:
rewitalizacja instytut rozwoju miast i regionów centrum zmiana remont konsultacje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE