W PUP brak już środków na niektóre programy

W PUP brak już środków na niektóre programy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku wstrzymał przyjmowanie wniosków na niektóre programy rynku pracy. Między innymi na szkolenia indywidualne, sfinansowanie kosztów egzaminów oraz na przyznanie środków w ramach bonu szkoleniowego.

W ramach poszczególnych programów, które PUP realizuje, zarówno pracodawca, jak i bezrobotny mogą uzyskać wsparcie w postaci stażu, refundacji kosztów dojazdu na staż, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, na doposażenie stanowiska pracy, bony na zasiedlenie lub szkoleniowe. PUP może również dofinansować wynagrodzenie dla osoby bezrobotnej będącej po 50 roku życia, która zostanie zatrudniona przez pracodawcę. PUP może też refundować wynagrodzenie za zatrudnienie dla osób do 30 roku życia.

PUP w Radomsku w 2018 roku na sfinansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dysponował w sumie kwotą 8 691 700tys. zł. Środki te były przeznaczone dla osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim oraz dla osób po 29 roku życia. Dodatkowo urząd pozyskał dodatkowe środki pochodzące z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w kwocie prawie 1,5 mln zł. Środki te zostały podzielone na finansowanie takich programów, jak: aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, staże w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących wsie oraz dla osób w wieku 30-50 lat.

Z dniem 19 listopada 2018 z powodu wykorzystania już środków PUP wstrzymał przyjmowanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne, na finansowanie kosztów egzaminów i licencji oraz na pożyczkę szkoleniową. Wcześniej, bo 7 listopada skończyły się fundusze na przyznanie środków na bon szkoleniowy. Natomiast 2 listopada PUP zamknął nabór wniosków dla pracodawców dotyczących refundacji pomocy w formie zorganizowania prac interwencyjnych, robót publicznych i społecznych oraz na zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia.

W przypadku bonu szkoleniowego w okresie 01.01.-30.11.2018 r. skorzystało z niego 20 osób, którym sfinansowano koszty szkolenia w zakresie: prawa jazdy w kategorii C oraz C+E, różnego rodzaju kursy, w tym na operatora maszyny leśnej, tatuażu artystycznego czy stylizacji oka. Z takiego bonu może skorzystać bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia.

Bon na zasiedlenie również skierowany jest do bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmie pracę w oddaleniu od miejsca zamieszkania o co najmniej 80km. Maksymalna wysokość bonu na zasiedlenie w roku 2018 zaopiniowana przez Powiatową Radę Rynku Pracy wynosiła 8tys. zł. Nabór wniosków o bon na zasiedlenie w 2018r. jest prowadzony w sposób ciągły i nadal można składać wnioski. Do końca listopada zawarto 30 umów na ten cel.  

PUP ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymał 240tys. zł. na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Dotacje na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na podjęcie działalności gospodarczej cieszyły się w 2018 roku dużym zainteresowaniem. Podpisano w sumie 9 umów, w tym na przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na zorganizowanie stażu oraz na przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Jeśli chodzi o dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia, to w 2018 roku udało się 2 osobom podjąć pracę. W programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 30 – 50 urząd miał do dyspozycji kwotę 168tys. zł. W robotach publicznych zatrudniono łącznie 46 osób. Do końca listopada prace interwencyjne podjęło 79 osób, a prace społecznie pożyteczne podjęło 78 osób z terenu powiatu radomszczańskiego. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, której maksymalna dotacja wynosiła 24tys. zł. uzyskało 106 osób. Do końca listopada 2018 roku urząd zorganizował staże dla w sumie 305 osób.

Pracodawcy mogli również skorzystać z dofinansowania kosztów kształcenia pracowników i na ten cel PUP dysponował środkami w wysokości 181 700 zł. Środki te pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te mogły zostać przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, badania lekarskie i psychologiczne, czy na egzaminy potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych. Na dzień 30.11.2018 r. zostało zawartych 20 umów w tym zakresie, na kwotę 181 144,00 zł.

Do zatrudnienia osób do 30 roku życia PUP nie przyjmuje już wniosków, gdyż program ten był finansowany w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy wyłącznie w latach 2016 – 2018 i w br roku PUP nie zawiera już umów na jego realizację. Realizowane są tylko zobowiązania wynikające z zawartych umów. Do dnia 31.12.2017 r. zawarto 188 umów na 241 stanowisk pracy.

Jeśli chodzi o poziom bezrobocia w powiecie radomszczańskim to z roku na rok wskaźnik ten spada. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 6,1%. Jeszcze na początku roku 2018 było to 7,4%. Natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP wynosi 2700 osób (stan na wrzesień 2018 roku). Jest to bardzo niska liczba, w poprzednich latach było to aż 6 tys. bezrobotnych.

Więcej o:
pup radomsko bezrobocie radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE