Uwaga! Mieszkania dla niepełnosprawnych absolwentów

Uwaga! Mieszkania dla niepełnosprawnych absolwentów Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prosi o kontakt wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria i zainteresowane programem „Mieszkanie dla absolwenta”. Zgłaszać się należy do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie PCPR, ul. Przedborska 39/41 w Radomsku pok. 3 i 4 (parter) lub telefonicznie pod nr tel. 44 715 07 95 oraz 514 717 195.

Uchwałą nr 4/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:

1. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2. Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3. Posiada zdolność do czynności prawnych;

4. Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5. Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi;

1. Od 1 do 12 miesiąca – 100 % kosztów;

2. Od 13 do 24 miesiąca - 70 % kosztów;

3. Od 25 do 36 miesiąca – 40 % kosztów.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

1) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

a) miasto wojewódzkie,

b) gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

c) pozostałe gminy w danym województwie;

2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Wnioski w ogłoszonym będzie można składać w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
Uwaga! Mieszkania dla niepełnosprawnych absolwentów radomszczański radomszczański Uwaga! Mieszkania dla niepełnosprawnych absolwentów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE