Urząd Miasta organizuje debatę w sprawie zagospodarowania terenu przy Nowym Cmentarzu

Urząd Miasta organizuje debatę w sprawie zagospodarowania terenu przy Nowym Cmentarzu

We wtorek 12 maja 2020 r. Urząd Miasta w Radomsku organizuje debatę publiczną, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowego Cmentarza oraz w prognozie oddziaływania na środowisko. Debata rozpocznie się o godz. 16.00. Zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad sanitarnych.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska:

– listownie lub poprzez wrzucenie do wystawionej urny w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie od 3 marca 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.

Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W związku z zagrożeniem epidemicznym, uczestnicy debaty muszą posiadać rękawiczki i maseczki ochronne. W Urzędzie Miasta będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekcyjnego.

Więcej o:
radomsko urząd miasta debata publiczna nowy cmentarz radomsko zagpsodarowanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE