Stypendia Wójta Gminy Ładzice. Złóż wniosek

Stypendia Wójta Gminy Ładzice. Złóż wniosek Fot. UG Ładzice

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gmina Ładzice za wybitne osiągnięcia w nauce oraz artystyczne. Przyznawane są one uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ładzice.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

• uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0;
• legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

• uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w artystycznych konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim;
• legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania.

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

• dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalych szkół podstawowych;
• przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych.

Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Ładzice na wniosek Komisji Stypendialnej.

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie stypendium;
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa;
- zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne;
- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby występującej z wnioskiem.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Osobiście, pocztą (listem poleconym) do Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice

Komórka właściwa do załatwienia sprawy:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ładzicach ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel. 44 683-09-25

POBIERZ DOKUMENTY

(info: UG Ładzice)

Więcej o:
ładzice urząd gminy ładzice stypendia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE