Starostwo w Radomsku organizuje kolonie dla obywateli Ukrainy

Starostwo w Radomsku organizuje kolonie dla obywateli Ukrainy Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Starostwo Powiatowe w Radomsku organizuje nabór na kolonie dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy.

Kolonie odbywać się będą w Tatrach w miejscowości Poronin w terminie od 14 do 20 sierpnia 2022 r. (7 dni/6 nocy). Wyjazd w całości finansowany ze środków pieniężnych ze zbiórki organizowanej przez Powiat Radomszczański w ramach rachunku „Powiat Radomszczański solidarny z Ukrainą”.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież od 10 do 15 roku życia (obywatele Ukrainy), którzy przybyli na teren powiatu radomszczańskiego po dniu 24 lutego 2022 r., na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

Aby zgłosić chęć wyjazdu dziecka na wypoczynek, należy w dniach 2-5 sierpnia 2022 roku złożyć wypełniony Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o przyznanie kolonii letnich oraz kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, zgody, oświadczenia i upoważnienia (stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22. Wyżej wymieniony wniosek powinien być umieszczony w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres zamieszkania na terenie powiatu radomszczańskiego wraz z dopiskiem „Wniosek o przyznanie kolonii letnich dla obywatela Ukrainy”.

Ilość miejsc na koloniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Regulamin obowiązujący uczestników na koloniach oraz inne potrzebne dokumenty naboru dostępne są na stronie internetowej radomszczańskiego starostwa. 

------

Районне Староство у Радомску інформує про організацію табору для дітей і молоді( громадян України) Виїзд до табору, який розташований у місцевості Поронін(Татри)

відбудеться у терміні з 14 по 20 серпня 2022 року ( 7 днів, 6 ночей). Виїзд повністю фінансований з коштів зібраних у рамах допомоги " Район Радомщанський солідарний з Україною ".

Відпочинком можуть скористатися діти і молодь віком від 10 до 15 років ( громадяни України), які прибули до Району Радомщанського після 24 лютого 2022, внаслідок воєнного конфлікту в Україні.

Щоб повідомити про бажання дитини виїхати до табору потрібно від 2 до 5 серпня 2022 року скласти заяву батькам( опікунам), карту кваліфікаційну , згоду, анкету, доручення у офісі обслуги клієнта Староства Районного у Радомську вул. Лешка Чарнего 22.

Вище згадану заяву вкласти до конверту та підписати : Їм'я, Прізвище особи яка складає заяву, адреса проживання у Районі Радомшанськім з підписом - ЗАЯВА НА ВІДПОЧИНОК У ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ.

Також інформуємо, що кількість місць у таборі організованим Староством Районним у Радомську обмежена. Заяви, які будуть подані у першу чергу, мають більше шансів скористатися цією пропозицією.

Правила набору дітей до табору описані нижче

всю необхідну інформацію, правила відпочинку і форму заявки можна знайти нижче.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko kolonie ukraina
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE