Samorządy odpowiadają na list narodowców

Samorządy odpowiadają na list narodowców

Ulewne deszcze spowodowały zalanie wielu ulic, a także podtopienia domów i posesji w Radomsku. Przedstawiciele Ruchu Narodowego wystąpili w tej sprawie z listem otwartym do władz Radomska oraz do władz Powiatu Radomszczańskiego, domagając się "natychmiastowych działań mających na celu pilne rozwiązanie problemu”. Samorządy odpowiedziały dzisiaj na zarzuty narodowców.

Otwart list narodowców można przeczytać tutaj.

Odpowiedź Beaty Pokory, starosty powiatu radomszczańskiego:

Szanowni Państwo
Z dużym zainteresowaniem zapoznałam się z listem otwartym autorstwa Piotra Budkiewcza, pełnomocnika Ruchu Narodowego na Powiat Radomszczański. W związku z tym, że autor pisma domaga się od władz powiatu "natychmiastowych działań mających na celu pilne rozwiązanie problemu” podtapiania ulic miasta, informuję, że na terenie Radomska w zarządzie Powiatu pozostaje jedynie kilkanaście kilometrów ulic (w tym m. in. ul. Piastowska, Jagiellońska, Krasickiego, Sucharskiego). Co więcej – całość sieci kanalizacji deszczowej pozostaje w zarządzie miasta Radomska.

Faktem jest, że ani nowe rondo zbudowane u zbiegu ul. Piłsudskiego i Brzeźnickiej, ani ul. Reymonta, czy zalewany w czasie ulew przejazd pod torami nie leżą w gestii Powiatu Radomszczańskiego.

Informuję ponadto, że Powiat Radomszczański sukcesywnie modernizuje systemy odwodnienia w ciągu dróg powiatowych. Na przykład w ubiegłym roku przebudowany został system odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej (droga powiatowa) i Leszka Czarnego (droga miejska), w efekcie nawet w czasie ulewy z 17 lipca skrzyżowanie to nie zostało zatopione, mino iż sąsiednia ul. Leszka Czarnego stała w wodzie.

Jeszcze tego lata przeprowadzone zostaną prace przy przebudowie odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Wyszyńskiego i Jagiellońskiej w Radomsku. Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót.

Odpowiedź Jarosława Ferenca, prezydenta miasta Radomska:

Miasto Radomsko sukcesywnie prowadzi działania inwestycyjne mające na celu poprawę skuteczności odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez system miejskiej kanalizacji deszczowej, w szczególności z pasa drogowego ul. Krasickiego, która jest w zarządzie Starosty Powiatu Radomszczańskiego. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu uwarunkowań sytuacyjno-wysokościowych terenu w rejonie ulic: Krasickiego, Sucharskiego, Niska  i Dolna oraz na podstawie opracowanej koncepcji dla ochrony przed podtopieniami ww. terenów, Miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki” i ta dokumentacja została opracowana - z podziałem na trzy etapy regulacji koryta tej rzeki. W ramach tego opracowania została zaprojektowana przebudowa koryta na odcinku od jej źródeł do granicy administracyjnej miasta Radomska wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i przebudową infrastruktury kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami, budową trawiastych polderów zalewowych w korycie rzeki i przede wszystkim budową kanału deszczowego o średnicy 1,0 m w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, do którego to kolektora zostaną przekierowane i włączone wody opadowe płynące kanałami w ul. Krasickiego i Sucharskiego do ich skrzyżowania wraz z przebudową rowu ziemnego od ul. Młodzowskiej przez tereny PKP do wylotu do rzeki Radomki. Przekierowanie wód opadowych z ul. Krasickiego i Sucharskiego spowoduje, że od ich skrzyżowania, kolektor deszczowy o średnicy 1,0 m w ul. Krasickiego pozostanie nienapełniony, umożliwiając w ten sposób skuteczne odprowadzanie wód z dalszego odcinka ul. Krasickiego oraz z ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta.

Jeden z podmiotów zlokalizowanych w sąsiedztwie Radomki odwołał się od uzyskanej przez miasto decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego oraz od posiadanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie znalazł podstaw prawnych do uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji i przesłał zażalenie do Prezesa Wód Polskich, natomiast w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące odmowy wznowienia postępowania w sprawie ww. decyzji lokalizacyjnej, do WSA została przesłana całość akt sprawy.

Z końcem czerwca br. miasto wystosowało wniosek o przygotowanie umowy użytkowana gruntów pokrytych wodami płynącymi rzeki Radomki dla celów budowlanych. Wody Polskie na przygotowanie stosownej umowy mają 90 dni. Po otrzymaniu w/w umowy miasto złoży wnioski do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót - w zależności od kategorii robót budowlanych. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2019.

Należy podkreślić, że szacowany całkowity koszt realizacji zadania pn.: „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”, wynikający z kosztorysu inwestorskiego wynosi 23.907.328,51 zł brutto, w tym koszt realizacji najważniejszego etapu dla przebudowy newralgicznego odcinka koryta rzeki od ul. Kraszewskiego do ul Reymonta wraz z budową kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ulic: Krasickiego, Sucharskiego i Dolnej do ul. Młodzowskiej i dalej przebudową rowu otwartego na terenie PKP do wylotu do rzeki Radomki, wraz ze zjazdami na posesje i przebudową infrastruktury kolidującej, wynosi 15.555.036,42 zł brutto, co z kolei wiąże się z koniecznością pozyskania środków zewnętrznych dla realizacji planowanej inwestycji. Wydział Rozwoju Miasta prowadzi rozpoznanie możliwych źródeł pozyskania środków zewnętrznych dla realizacji ww. zadania.

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej złoży odpowiedni wniosek na etapie przygotowywania założeń do budżetu miasta na przyszły rok, celem zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zadania. W poniedziałek 16 lipca prezydent Jarosław Ferenc odbył spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości dofinansowania ze środków unijnych działań w zakresie eliminacji podtopień. Prezydent otrzymał zapewnienie o istnieniu dużej puli środków finansowych przeznaczonych na takie cele. W momencie uzyskania przez Miasta Radomsko niezbędnych dokumentów oraz w chwili ogłoszenia konkursu miasto będzie aplikowało o dofinansowanie zadania.

Więcej o:
ruch narodowy podtopienia deszcz oświadczenie list otwarty starosta prezydent
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE