Samorządy apelują o wyższą subwencję na oświatę

Samorządy apelują o wyższą subwencję na oświatę Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Starostwo Powiatowe w Radomsku było miejscem obrad lutowego Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Jednym z najważniejszych punktów obrad była pogarszająca się sytuacja finansowa powiatów, spowodowana rosnącymi wydatkami na oświatę i niedoszacowaniem kosztów jej funkcjonowania podczas naliczania subwencji wypłacanej z budżetu centralnego.

„Apelujemy o zwiększenie kwoty subwencji wypłacanej na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych do pokrycia całości wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty” – piszą w przyjętym jednogłośnie stanowisku przedstawiciele Powiatów Województwa Łódzkiego. - ,,Edukacja to jedno z najważniejszych zadań, jakie realizują samorządy terytorialne. Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego wnioskuje o zwiększenie subwencji oświatowej, aby zagwarantowała w całości realizację zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu edukacji i wychowania młodego człowieka, obywatela RP, na poziomie nie odbiegającym od standardów europejskich.”

- Zbyt niska w stosunku do realnych wydatków kwota subwencji oświatowej zagraża stabilności budżetów większości powiatów. Niedoszacowanie  subwencji w zakresie pokrycia kosztów oświaty jest bezsporne – podkreśla wicestarosta powiatu radomszczańskiego Jakub Jędrzejczak.

Na przykład w Powiecie Radomszczańskim luka finansowa spowodowana niewystarczającą subwencją oświatową przekracza 9 mln zł, w Powiecie Wieluńskim – 6,5 mln zł, a w Powiecie Zgierskim – aż 20 mln zł. Wśród starostów obecnych na Konwencie nie znalazł się choćby jeden, który przyznałby, że kwota rządowej subwencji pokrywa obecnie wydatki ponoszone przez powiat na oświatę.

Problem wynika z niedoszacowania na poziomie centralnym kosztów związanych z wprowadzoną reformą oraz skutkami wdrażanych podwyżek dla nauczycieli: algorytm stanowiący podstawę wyliczania środków nie zapewnia obiektywnego i przejrzystego oraz jasnego sposobu wyliczania środków potrzebnych na ten cel. W stosunku do roku 2019 (5.568 zł) standard będących podstawą naliczania subwencji wzrósł o ok. 7,5 proc., a same koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w wyniku podwyżek o 18 proc. Ponadto od stycznia 2020 r. nastąpił wzrost płacy minimalnej z 2.250 zł do 2.600 zł dla pracowników administracji i obsługi.

Złą sytuację finansową powiatów powodują nie tylko zbyt wysokie koszty utrzymania szkół i innych placówek oświatowych przerzucane w znacznej części na samorządy, ale również obniżone wpływy z udziału w podatku PIT i CIT. Dochody powiatów (w ich skład wchodzą: dotacje budżetu państwa na zadania zlecone i własne, subwencja oświatowa, środki PFRON, udział w podatkach, pozostałe subwencje i dochody) są niewystarczające na realizację zadań. W efekcie wiele samorządów zmuszonych było zaciągać kredyty.

Konwent przyjął także stanowisko w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, apelując do Rady Ministrów o nowelizację rozporządzenia rady ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, którego fragmenty są niespójne z wieloma przepisami, także tymi zawartymi w ustawie o pracownikach samorządowych (np. w obu aktach podany jest inny okres czasu doświadczenia zawodowego wymaganego podczas konkursów na stanowiska kierownicze). Na przykład w zawartej w rozporządzeniu tabeli dotyczącej kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na umowach o pracę, wysokość wynagrodzenia rozpoczyna się od kwoty 1.700 zł, tymczasem obecnie płaca minimalna wyznaczana jest na poziomie 2.600 zł. Efektem tego jest  zdecydowanym spłaszczenie wynagrodzeń w jednostkach i znaczne zawężenie konkurencyjności sektora samorządowego.

Jak podkreślano w dyskusji, dotychczasowy system wynagrodzeń regulowany centralnie nie spełnia już swojego zadania, gdyż nie uwzględnia szybkich zmian zachodzących na rynku pracy, przez co brak mu funkcji motywacyjnej a co za tym idzie konkurencyjność ofert pracy w samorządzie ulega znacznej dewaluacji. A utrzymywanie takiego stanu rzeczy zagraża realizowaniu zadań Państwa -

Podczas Konwentu omawiano także m. in. rolę oraz zadania Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego w systemie bezpieczeństwa lokalnego oraz możliwości wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.

Uczestnicy Konwentu zwiedzili także radomszczański Szpital Powiatowy, który – jak podkreślała Starosta Beata Pokora prezentując nasz powiat starostom z całego województwa – jest jedną z najnowocześniejszych takich placówek w województwie, prężnie się rozwija i wciąż zwiększa zakres usług zdrowotnych oferowanych pacjentom.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
subwencja oświatowa apel samorządy radomsko konwent starostów
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE