Są pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Są pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku udzieli wsparcia osobom bezrobotnym w ramach środków Funduszu Pracy oraz Funduszy Europejskich

Wkrótce po raz kolejny przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków na realizację tych  form potrwa w dniach od 14 do 18 listopada 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku szczególnie zachęca osoby młode (które nie ukończyły 30. roku życia) spełniające warunki przystąpienia do projektu, zarejestrowane jako osoby bezrobotne do skorzystania ze wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna  w 2016 r. to 23 tys. złotych.


Planowane formy aktywizacji realizowane będą w ramach:

1. Środków Funduszu Pracy
W ramach tych środków wsparcie mogą otrzymać osoby bezrobotne u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci stażu lub otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby do 30 roku życia, osoby bezrobotne długotrwale, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,  osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, osoby bezrobotne niepełnosprawne.

2. Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).

Aby otrzymać wsparcie w ramach tego programu, osoby bezrobotne, muszą spełnić następujące warunki: są osobami w wieku 18-29 lat, są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy); nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
3. Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie oraz osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Ważne! Osoby bezrobotne przed złożeniem wniosku powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. Należy również pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej". Spotkania odbędą się w dniach 9 listopada 2016 r. o godz. 12:30 oraz 16 listopada 2016 r. o godz. 08:00 w siedzibie tut. urzędu. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dot. otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej PUP  w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 12). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE