Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Powiat
Tomasz Kolmasiak

W poniedziałek, 11 lutego rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. W ciągu dwóch najbliższych miesięcy przed Powiatową Komisją Lekarską, która przydziela tzw. kategorię wojskową stanie ponad 700 osób.

W 2018 roku na terenie powiatu radomszczańskiego kwalifikacją wojskową objęto: 658 - mężczyzn z rocznika 2000; 33 - roczników starszych oraz 23 kobiety.

Objęci kwalifikacją są wzywani przed komisję lekarską, gdzie muszą rozebrać się i pozostać tylko w bieliźnie. Badanie najczęściej rozpoczyna się od badania ciśnienia i badania krwi (morfologię krwi należy wykonać wcześniej lub według zaleceń lekarza), następnie odbywa się ważenie i mierzenie. W dalszej części lekarze badają wzrok, słuch i drożność nosa. Rekrut poddawany jest również badaniu stop, by wykluczyć płaskostopie. Badane są wady postawy i naturalna budowa ciała. Komisja sprawdza także rozpoznawanie kolorów, by wykluczyć daltonizm.

Osoba wezwana przed komisję musi także spodziewać się rozmowy na temat stanu swojego zdrowia. Pytań może być wiele, ale wszystkie odnoszą się do przebytych chorób, metod leczenia lub stylu życia. Obecność tatuaży na ciele dziś nie budzi już sprzeciwu. Jedynym warunkiem jest ich umiejscowienie, nie mogą być widoczne spod munduru.

Kategorie:
A — zdolny do czynnej służby wojskowej;
B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
D — niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Uwaga: Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w Starostwie Powiatowym w Radomsku, (ul. Leszka Czarnego 22, IV p.) od 11 lutego do 13 marca 2019 r.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze