Radni uchwalili Gminny Program Rewitalizacji

Radni uchwalili Gminny Program Rewitalizacji Fot. Klaudia Gajda

W Radomsku uchwalony został Gminny Program Rewitalizacji, który umożliwi miastu, a także innym tzw. interesariuszom rewitalizacji (mieszkańcom obszarów rewitalizowanych, przedsiębiorcom, właścicielom nieruchomości) aplikowanie o finansowe środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W programie ujęto działania, które w najbliższych latach realizowane będą z wykorzystaniem środków unijnych, ale też działania finansowane z innych środków publicznych i prywatnych.

Od połowy lipca 2021 do końca września 2021 prowadzony był nabór otwartych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a w czasie jego trwania wpłynęły 24 zgłoszenia. W kolejnych trzech miesiącach od uchwalenia programu sporządzona ma zostać uchwała dot. zasad wyznaczania składu i działania komitetu rewitalizacji. Częścią tego procesu będą miesięczne konsultacje społeczne. Uchwała ta do porządku obrad miejskiej rady wejść ma najpóźniej w lutym przyszłego roku. W skład komitetu wchodzić ma ok. 15 członków wybranych spośród m.in. przedstawicieli miejskiej rady, mieszkańców terenów rewitalizowanych, przedsiębiorców oraz dwóch mieszkańców spoza terenów objętych rewitalizacją.

Pewną innowacją spośród dokumentów GPR jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z założeniami na temat tego jak powinna wyglądać przestrzeń miejska i obszary zdegradowane po procesie rewitalizacji.

Zaplanowano m.in. zwiększenie jakości i ilości terenów zieleni urządzonej, zwiększenie jakości przestrzeni publicznej w kontekście atrakcyjności miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie systemu komunikacji pieszo-rowerowej, wykorzystanie potencjału Radomki w kontekście funkcji przyrodniczej i rekreacyjnej oraz szereg zadań sprzyjających integracji społecznej. Ustanowiona zostanie również specjalna strefa rewitalizacji w podobszarze centrum, co będzie się wiązało z dotacjami do remontów budynków prywatnych mieszczących się w strefie. W założeniu połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym właśnie zarówno publicznych, jak i prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane w dokumencie problemy.

Z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ zapoznać się można W TYM MIEJSCU.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rada miasta radomsko sesja uchwała gminny program rewitalizacji
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE