Radni rozmawiali o bezpieczeństwie w szkołach i organizacjach pozarządowych

Radni rozmawiali o bezpieczeństwie w szkołach i organizacjach pozarządowych Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego obradowali zdalnie. Rozmawiali m.in. na temat programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz analizowali przygotowany przez pracowników Wydziału Edukacji raport na temat bezpieczeństwa uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawierającej program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Jak zaznaczono w programie „w demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju lokalnej społeczności, ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska”. Dlatego aktywna współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem. Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być umacnianie w społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych.

W 2021 roku na realizację zadań publicznych objętych programem z budżetu powiatu przeznaczone ma zostać 91 tys. złotych. Dodatkowo ponad 190 tys. zł z dotacji celowej będzie wydane na zadania związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, a kwota 40 tys. zł - na działania na rzecz osób niepełnosprawnych będzie finansowana ze środków PFRON.

Wśród priorytetowych zadań publicznych wymieniono:

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- w zakresie krajoznawstwa i turystyki: wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu, drugi zlot turystyczny Powiatu, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu, impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka.
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rekreacja - aktywne formy spędzania czasu wolnego, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - w różnych dyscyplinach sportu
- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu, wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem.
- akcja 1% dla organizacji opp z terenu Powiatu,
- prowadzenie w Powiecie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Analizowano przygotowany przez pracowników Wydziału Edukacji raport na temat bezpieczeństwa uczniów w szkołach ponadpodstawowych oraz na temat działań podjętych przez szkoły i placówki w celu wyeliminowania występowania patologicznych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza jej terenem. Jak wynika ze statystyk w objętym sprawozdaniem okresie II półrocza roku szkolnego 2019/20 (gdy ze względu na pandemię od połowy marca prowadzono nauczanie zdalne) w szkołach odnotowano znacznie mniej niż w poprzednich latach bójek i pobić (1 przypadek w szkole, dwa – poza szkolą), kradzieży (2), agresywnych zachowań (1) nietrzeźwych uczniów (4).

We wszystkich szkołach i placówkach wdrożono niezbędne w czasie pandemii procedury mające za zadanie zminimalizować ryzyko transmisji wirusa COVID -19, regulaminy oraz środki bezpieczeństwa i higieny. Szkoły współpracują z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Powiatową Komendą Straży Pożarnej oraz Państwową lnspekcją Pracy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt przekazania 60 tys. złotych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, która od lat wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Wysłuchali też informacji o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2020 roku w działach: oświata i wychowanie; edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport oraz przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2021 roku.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego komisja edukacji bezpieczeństwo w szkołach organizacje pozarządowe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE