PUP ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

PUP ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 24 stycznia 2017 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. formy wsparcia w 2017 r.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie osoby bezrobotnej przez Pracodawcę/Przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP w Radomsku i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Prace interwencyjne realizowane będą w ramach:

Środków Funduszu Pracy
- w ramach tych środków wsparcie mogą otrzymać osoby bezrobotne u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci prac interwencyjnych, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby do 30 roku życia, osoby bezrobotne długotrwale, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Zasady organizacji prac interwencyjnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są  w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców/Refundacje/Prace interwencyjne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, pok. nr 14 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE