Przemoc domowa w statystykach

Przemoc domowa w statystykach Fot. pixabay.com

W 2019 r. w powiecie radomszczańskim udokumentowano 180 przypadków przemocy w rodzinie. Faktyczna liczba z pewnością jest jednak większa, bo ten problem w naszym społeczeństwie wciąż traktowany jest jak tabu. Jak ze zjawiskiem przemocy walczą radomszczańskie służby możemy się dowiedzieć z raportu przygotowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które współpracuje w tym obszarze m.in. z miejskim i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a także policją, prokuraturą i sądami.

W roku 2019 w ramach ,,Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2017-2021” podejmowano szereg działań, które w sposób efektywny przyczyniają się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i zwiększenia skuteczności udzielanej pomocy.

Na 180 przypadków przemocy w rodzinie, w 167 przypadkach sprawcami byli mężczyźni, w 13 przypadkach - kobiety. Osoby pokrzywdzone to 162 kobiety, 18 mężczyzn i 48 dzieci, ale są wśród nich także osoby starsze, po 65 roku życia.

Podobnie, jak w latach poprzednich, wraz z przemocą współwystępują najczęściej zjawiska z zakresu patologii społecznej: alkoholizm - głównie mężczyzn, niezaradność życiowa, brak umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, ubóstwo, bądź bezrobocie. Zjawiskami sprzyjającymi bywa też duże zagęszczenie osób na niewielkiej powierzchni, konflikty wielopokoleniowe oraz choroby psychiczne. Ze statystyk wynika, że większość osób stosujących przemoc ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe, chociaż zdarzają się osoby z wykształceniem wyższym.

Jedną z form walki ze zjawiskiem jest uświadamianie potencjalnym ofiarom, że ze swym nieszczęściem nie muszą borykać się same. Stąd działania informacyjne, mające na celu przekazywanie lokalnej społeczności wiadomości o instytucjach i miejscach, udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Ważne jest także obalanie mitów i stereotypów usprawiedliwiających stosowanie przemocy oraz edukacja rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją. W ramach tej działalności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku oraz szkoły powiatowe objęły szkoleniami ponad 3,5 tysiąca dzieci, młodzieży i rodziców (szkolenia w zakresie psychoedukacji rodziców na temat właściwych metod wychowawczych oraz komunikacji z dzieckiem, psychoedukacji uczniów w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, skutecznych sposobów uczenia się, zwiększania samoświadomości i akceptacji siebie, profilaktyki uzależnień i przemocy).

W minionym roku szczególną pomocą objęto 362 osoby dorosłe dotknięte przemocą w rodzinie. Dzieci, które korzystały z różnych form pomocy, było 87.

Z różnorodnych form wsparcia najczęściej korzystają kobiety. W większości udziela się wsparcia psychologicznego oraz daje możliwość pracy socjalnej. Ofiary korzystają też z porad w ramach dyżurów telefonicznych ,,Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska linia - 800-120-002” (1497 udzielonych porad).

W ramach Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego realizowanej przez PCPR mieszkańcy powiatu dotknięci problemem przemocy domowej mogą uzyskać pomoc ze strony:
• prawnika: porady z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dotyczącej alimentów, rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, a także z zakresu prawa karnego,
• pracownika socjalnego: wizyty w środowiskach rodzinnych dotkniętych przemocą, rozpoznawanie sytuacji, kierowanie do specjalistów i właściwych instytucji, informowanie o prawach, pomoc w dokumentowaniu przemocy (procedura „Niebieskiej karty”, współpraca z policją),
• psychologa: pomoc psychologiczna, porady w stanach kryzysu emocjonalnego, trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, radzenia sobie w sytuacjach związanych ze stratą kogoś bliskiego itp.,
• pedagoga: porady w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą domową.

W PCPR w zakresie interwencji kryzysowej udzielono łącznie 293 porady psychologiczne. Ponadto 6 dzieci zostało odebranych z rodzin w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Pięcioro z nich umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej, a jedno - w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W przypadku konieczności zapewnienia bezpiecznego schronienia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy, zmuszonym do opuszczenia miejsca dotychczasowego zamieszkania (w 2019 roku były dwa takie przypadki) PCPR współpracuje z miejskim i z gminnymi ośrodki pomocy społecznej oraz ze stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie naszego powiatu, w szczególności z Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT w Klizinie, Stowarzyszeniem „PANACEUM” w Radomsku i w Cielętnikach, ,Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, Stowarzyszeniem Pomocy ,,PRZEBUDZENIE” W Kolonii Piaszczyce, Klubem Abstynenckim ,,Można Inaczej” oraz Abstynenckim Klubem Wzajemnej Pomocy ,,Szansa”. Miasto Radomsko dysponuje mieszkaniem interwencyjnym.

W 2019 r. policja założyła sprawcom przemocy w rodzinie 125 „Niebieskich Kart” (65 – w Radomsku, a 60 dotyczyło mieszkańców wsi). Ich ofiarami padły 144 osoby (w tym 111 kobiet, 22 mężczyzn i 11 małoletnich). W toku podejmowanych interwencji zatrzymano 80 osób.

Funkcjonariusze policji w 2019 r. zarejestrowali 103 przypadki stosowania przemocy fizycznej, 138 - przemocy psychicznej, 4 - przemocy seksualnej oraz 4 - innego rodzaju przemocy. Dzielnicowi monitorują sytuację rodzin dotkniętych przemocą m. in. poprzez systematyczne wizyty, których częstotliwość uzależniona jest od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji rodzin, a także m. in. przeprowadzają prelekcje w szkołach w celu uwrażliwienia młodzieży na zjawisko przemocy oraz reagowanie na jego przejawy.

Do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie powiatu wpłynęły 292 zgłoszenia w sprawie objęcia leczeniem odwykowym, w tym: 142 osoby to jednocześnie sprawcy przemocy domowej.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański przemoc raport
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE