Powiatowi radni obradowali zdalnie

Powiatowi radni obradowali zdalnie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

To pierwsza taka sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego w historii powiatowej samorządności. Epidemia koronawirusa sprawiła, że radni uczestniczyli w niej zdalnie, większość – zasiadając w domach przed swoimi komputerami.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu liczył osiem punktów. Prowadzenie zdalnych obrad umożliwiają regulacje zawarte w ustawie z 31. marca 2020 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Mieszkańcy powiatu mogli śledzić przebieg sesji w internecie.

Radni wyrazili zgodę na dokonania na rzecz Gminy Wielgomłyny darowizny dwóch nieruchomości, po których przebiega droga relacji Niwa Goszczowska - granice gm. Masłowice - (Kolonia Kraszewice), a które stanowią własność Powiatu. Z wnioskiem o ich przekazanie wystąpiła Wójt Gminy Wielgomłyny. Działki położone są: na terenie wsi Goszczowa (pow. 1,00 ha) oraz wsi Zagórze (pow. 0,01 ha). Na początku 2018 roku zmieniona została kategoria tego odcinka drogi nr 3918E, z powiatowej – na gminną. Radni uznali, że w tej sytuacji przekazanie nieruchomości gminie jest uzasadnione.

Rada przegłosowała także uchwałę w sprawie zamiany -  bez obowiązku dokonywania dopłat – nieruchomości stanowiących własność Powiatu, obecnie zajętych pod drogi gminne lub wewnętrzne na terenie gminy Przedbórz (we wsi Zuzowy, Reczków, Żeleźnica) na nieruchomości stanowiące obecnie własność Gminy Przedbórz, a leżące pod drogami powiatowymi. Sytuacja dotyczy kilku działek pod drogą powiatową Nr 3921E relacji Przedbórz – Faliszew (w Przedborzu przy ul.  Żarnowskiej, w Miejskich Polach, Tarasie) oraz drogi powiatowej Nr 3911 E (we wsi Policzko) i drogi powiatowej Nr 3914E relacji Góry Mokre - Żeleźnica (działka w Starej Wsi).

Jak podkreślano, podobne sytuacje występują także w innych gminach naszego powiatu. Uregulowanie problemu jest niezbędne dla prawidłowego gospodarowania nieruchomościami, np. w trakcie wykonywania remontów dróg. Trwają prace przy kolejnych podobnych regulacjach.  

Kolejna uchwała dotyczyła określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z przyjętym algorytmem Powiatowi na ten cel przyznana zostanie z PFRON kwota 1 603 479,00 zł. Z tej puli 614 880 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, a pozostała kwota (988 599 zł) po uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zostanie rozdzielona na bieżące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (240 000 zł) i społecznej (748 599 zł). Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż w ciągu roku, w miarę potrzeb, wielokrotnie dokonywane są zmiany w podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji.

Radni uchwalili także (przy 9 głosach wstrzymujących się) szereg zmian w budżecie powiatu na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019-2029.

Po zmianach, w których uwzględniono m. in. rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z 2019 r. dochody wynoszą: 121.378.470,71 zł, a wydatki: 122.702.602, 04 zł. Deficyt budżetowy ma poziom 1.324.131,33 zł. Na spłaty kredytów i pożyczek zabezpieczono 1.650.000 zł. Zmiany dotyczą m. in.:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 153.745 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o ustaleniu wysokości udziałów PIT i subwencji na rok 2020.

Przyznane środki są  mniejsze od wstępnie planowanych - udział  PIT o 8.939 zł , a planowana subwencja oświatowa - o 144.806 zł.

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę  24.000 zł w związku z decyzją Ministra Pracy o ustaleniu kwoty środków na rok 2020 na finansowanie wynagrodzeń  pracowników PUP
- przesunięcia  w planie wydatków kwoty 20.000 zł  na zabezpieczenie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania zasobu nieruchomości powiatu.
- zwiększenia dochodów i  wydatków o kwotę  17.046 zł  w związku z pozyskaniem środków na obsługę  projektu PFRON „Aktywny samorząd".
- zwiększenie planu wydatków o kwotę  30.000 zł  na udzielenie wsparcia dla KP Państwowej Starzy Pożarnej w Radomsku na zakup samochodu operacyjnego oraz o kwotę  47.500 zł  na udzielenie dofinansowania dla KP Policji w Radomsku na zakup samochodu nieoznakowanego.
 - zwiększenia  o kwotę 30.000 zł  planu wydatków dla zadania „Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku SOSW w Radomsku" (realizacja w latach 2020-2021).
- zwiększenia wydatków o kwotę  28.784,92 zł  w ramach projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego" w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w roku 2019 oraz koniecznością  zabezpieczenia  środków na obsługę  projektu (zadanie realizowane w latach 2017-2023, wartość ogółem - 2.289.539 zł ).
- zwiększenia dochodów i wydatków DPS w Radziechowicach i DPS w Radomsku w związku m. in. z przeszacowaniem planu dochodów z odpłatności pensjonariuszy w związku z koniecznością  zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i bieżące potrzeby placówki.
- zwiększenia planu  wydatków  o kwotę  387.292 zł celem uzupełnienia środków rezerwy budżetowych (kryzysowej oraz ogólnej), które zostały wykorzystane na działania związane z zapobieganiem COVID 19.

W korektach budżetowych uwzględniono ponadto szereg zmian w sektorze edukacji, związanych z programami unijnymi realizowanymi przez szkoły.

Starosta Beata Pokora przedstawiła także raport na temat działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w zakresie walki z koronawirusem.

Wśród liczącego 63 punkty zestawienia było m. in. skoszarowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej oraz POW Kamil, działania w celu przygotowania miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób mogących mieć kontakt z koronawirusem, a także mieszkań dla służb medycznych i ratowniczych, powołanie radomszczańskiego zespołu pobierającego materiał do testów wykrywających koronawirusa, zainicjowanie dezynfekcji przystanków komunikacji zbiorowej i dworca PKP, starania o przyznanie 2 mln złotych dofinansowania oraz trzech ambulansów medycznych dla Szpitala Powiatowego, liczne akcje informacyjne na temat zagrożenia epidemią oraz procedur minimalizujących ryzyko zarażenia się i rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Przedstawiciele  władz Powiatu podziękowali także wszystkim osobom, które na co dzień przyczyniają się do walki z epidemią.

Więcej o:
koronawirus radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja zdalna
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE