Powiatowa oświata po lupą radnych

Powiatowa oświata po lupą radnych Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Stan oświaty powiatowej był głównym tematem obrad Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego. Komisja zebrała się w trybie zdalnym w środę, 21 października.

Radni analizowali bardzo szeroki materiał związany ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat, w tym m.in. informacje przybliżające poszczególne szkoły i placówki oraz typy szkół wchodzących w skład zespołów, dane dotyczące liczby oddziałów: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

- Analiza tak szczegółowych danych to dobra okazja do dyskusji o stanie oświaty oraz o planach wytyczających jej przyszłość – podkreśla wicestarosta Jakub Jędrzejczak, który przypomniał o wielokrotnie już poruszanym problemie niewystarczającego finansowania oświaty z budżetu centralnego.

Szczegółowe dane dotyczące wysokości luki finansowej będą znane pod koniec października. Obecnie wiadomo jednak, że będzie ona niższa niż to przewidywano na początku roku (9,2 mln zł). Na zmniejszenie deficytu mają m. in. wpływ oszczędności oraz zamknięcie szkół (w połowie marca) z powodu epidemii, co spowodowało ograniczenie wydatków.

- Nie ma jednak wątpliwości, że subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania oświaty. Dlatego konieczne są poszukiwania oszczędności. W związku ze wzrostem płac, rosną koszty funkcjonowania oświaty, a wzrost subwencji tego nie pokrywa. By zapewnić prawidłowe działanie sektora edukacji trzeba więc przesuwać środki z innych obszarów funkcjonowania powiatu – informuje wicestarosta Jędrzejczak

Radni zapoznali się także z informacją na temat naboru elektronicznego do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020, kiedy to w związku z reformą systemu oświaty do szkół ponadpodstawowych trzeba było przyjąć podwójny rocznik: absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Przypomnijmy: utworzono wtedy - 31 oddziałów dla 976. absolwentów gimnazjów oraz 31 klas dla 994. absolwentów szkół podstawowych.

Członkowie komisji uzyskali także raporty zawierające informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku, wynikach egzaminu maturalnego w roku szk. 2019/2020 oraz o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomsku.

Kolejne zestawienia dotyczyły: udziału uczniów szkół ponadpodstawowych w konkursach i olimpiadach, współpracy szkół z zagranicą, konkursów i przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, statystyki wypadków, do których doszło na terenie szkół lub podczas wycieczek (30 wypadków w ciągu roku szk., najczęściej dochodziło do nich podczas lekcji wychowania fiz.).

Przedstawione zostały także raporty finansowe szkół oraz informacja dotycząca najważniejszych prac remontowych przeprowadzonych w minionym roku szk., w większości sfinansowano je z budżetu powiatu (193 820 zł), następnie – ze środków Rad Rodziców (15 000 zł), sponsorów (1 700 zł) oraz dofinansowania na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (6 030 zł).

Radni otrzymali także raport dotyczący działalności na terenie powiatu (w roku szk. 2019/2020) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz podstaw prawnych ich dotowania.

W naszym powiecie działają: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,SOKRATES" (forma kształc. – zaoczna), Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,SOKRATES" (zaoczna), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna), Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” (zaoczna), Szkoła Policealna Medyczna „Żak” (forma kształc. – stacjonarna), Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” (zaoczna), Placówka, Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ,,Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Radomsku. Wysokości wydatków poniesionych przez powiat z tytułu ich dotowania w minionym roku szkolnym: 1 914 177 zł (w ciągu ostatnich sześciu lat wydatki oscylują wokół kwoty 2 000 000 zł), rozliczanie wydatków jest szczegółowo kontrolowane.

Radni wysłuchali też informacji na temat sytuacji i problemów związanych z epidemią koronawirusa. Na początku tygodnia (czyli w dniu wprowadzenia nauki zdalnej) na zwolnieniach lekarskich przebywało 53 pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi szkół) placówek oświatowych podlegających Powiatowi Radomszczańskiemu, na kwarantannie – 38 osób. Kwarantannie poddanych było też w sumie 158 uczniów.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański komisja edukacji rada powiatu radomszczańskiego oświata szkoły
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE