Pomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów

Pomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów Fot. pixabay.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kalafiorów lub brokułów.

O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem kalafiorów lub brokułów, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i może być udzielana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej.

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi rolnemu będącemu producentem kalafiorów lub brokułów:
1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
3. który zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarł umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie;
4. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 października 2023 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wysokość pomocy
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów oraz stawki pomocy.

Do wyliczenia powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów przyjmuje się iloraz ilości kalafiorów lub brokułów nieodebranych przez podmiot, z którym producent rolny zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, oraz średniego plonu uprawy kalafiorów lub brokułów w 2021 r. zebranych z 1 ha ustalonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z § 13zzi ust. 7 rozporządzenia stawka wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów.

Zgodnie z § 13zzi ust. 8 rozporządzenia w przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacja: ARiMR

Więcej o:
Pomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE