Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o zorganizowanie staży

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o zorganizowanie staży

Nabór wniosków potrwa od 13 do 17 lutego 2017 r.

Planowane staże realizowane będą w ramach:

Środków Funduszu Pracy
W ramach tych środków do odbywania stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci stażu, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby do 30 roku życia, osoby bezrobotne długotrwale, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat). Do udziału w stażu w ramach tego programu mogą być skierowane osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki: są osobami w wieku 18-29 lat, są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy); nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie; osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Wszelkie szczegółowe udziela PUP w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 2.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE