Ostatnia sesja rady gminy

Ostatnia sesja rady gminy

Nie było kwiatów i wielkich pożegnań. Ostatnia sesja rady gminy w Radomsku kadencji 2014-2018, miała miejsce 7 listopada. Pomimo iż dla niektórych radnych była to ostatnia sesja, samorządowcy pracowali do końca, zatwierdzając ostatnie uchwały tej kadencji.

Jednym z omawianych przez radnych tematów był między innymi „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomsko na lata 2018-2022”, który powstał z powodu stale zmieniającej się polityki ekologicznej na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Przedstawia on cele i kierunki zmierzające do poprawy stanu środowiska w zgodzie z dalszym rozwojem społecznym i gospodarczym mieszkańców gminy. W programie ocenie podlegał stan środowiska w ramach 10 obszarów interwencji, które są kluczowe do podjęcia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych  elementów środowiska. Oceniano między innymi: ochronę klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola magnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenie poważnymi awariami.

Jeśli chodzi o badania natężenia pól elektromagnetycznych to prowadzi je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Pomimo iż na terenie gminy Radomsko nie wyznaczono takiego punktu pomiarowego to stwierdzono, że dopuszczalne normy nie zostały przekroczone. Najbliższe punkty pomiarowe w powiecie radomszczańskim znajdują się w miejscowości Korytno oraz Danielów.

W przypadku jakości wód gminy Radomsko, to wody podziemne oceniono, że są w dobrym stanie chemicznym. Natomiast ponad połowa wód powierzchniowych odznacza się złym stanem.

Gmina Radomsko prawie w pełni wyposażona jest w sieć wodociągową. Sieć kanalizacyjna obejmuje 35% mieszkańców gminy. Na terenie gminy znajdują się 4 stacje uzdatniania wody w Dąbrówce, Dziepółci, Kietlinie i w Strzałkowie oraz 88 przyzakładowych/przydomowych oczyszczalni ścieków.

W gospodarowaniu odpadami w 2017 r. poziom recyklingu wyniósł 34,83%, co oznacza, że gmina wywiązała się z ustawowego obowiązku w tym zakresie. Do ponownego użycia przygotowano między innymi odpady z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Warto też wspomnieć, że gmina posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” opracowany w 2014 r., którego celem jest oczyszczanie terenu z azbestu i eliminowanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Z podsumowań realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska wynika iż realizowane zadania programu miały pozytywny wpływ na środowisko na terenie gminy. Między innymi inwestycje prowadzone przez gminę wpłynęły na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Przyczynił się do tego wzrost ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz spadek ilości zbiorników bezodpływowych.

Na ostatniej sesji rady gminy Radomsko, wójt Marian Zaborowski przedstawił radnym informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Przyjęto również jednogłośnie uchwałę informującą o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie za I półrocze w 2018 roku.

Więcej o:
gmina radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE