Nabór wniosków w PUP w Radomsku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Nabór wniosków w PUP w Radomsku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia w 2022 roku.

Urząd poinformował, że od dnia 31 stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o organizację następujących form wsparcia: o przyznanie bonu na zasiedlenie, o przyznanie bonu szkoleniowego, o dofinansowanie szkoleń, o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, o zorganizowanie prac interwencyjnych, o zorganizowanie robót publicznych, o zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Nabory będą trwały do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na ten cel w roku 2022. Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 7 do 11 lutego 2022 r.
Planowane staże realizowane będą:
1) w ramach środków Funduszu Pracy;
2) w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób poniżej 30 roku życia;
3) w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby po 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
• osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w odpowiednim programie, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w programie, kwalifikacje, predyspozycje oraz założenia indywidualnego planu działania.
Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane od 7 do 11 lutego 2022 r.

Przypominamy, że środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
1) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki mają być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek w terminie od 14 do 18 lutego 2022 r.

Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2022 r. to 33 500,00 zł.

Planowane dotacje realizowane będą:
1. w ramach środków Funduszu Pracy;
2. w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób poniżej 30 roku życia;
3. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby po 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
• osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta.

Zasady organizacji tych form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2022 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy):
- bon na zasiedlenie - pokój nr 25 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 12;
- bon szkoleniowy, dofinansowanie szkoleń, Krajowy Fundusz Szkoleniowy - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 42;
- prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia – pokój 28 lub pod numerem telefonu 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 65.
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Więcej o:
pup pup radomsko pożyczka radomsko wnioski pup radomsko wsparcie pup staż radomsko staż pup
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE