Radomsko, Łódzkie -2.2o Sobota, 23 Lutego 2019

Nabór do komisji konkursowych

Miasto
Jacek Paszewski

Prezydent Miasta Radomska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2019, którzy mogliby zostać powołani w skład komisji konkursowej.

W wyniku powyższego naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomsko, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej: ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, opiniowanie ocenionych ofert, rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomsko.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej – budynek za główną siedzibą Urzędu Miasta, należy składać do dnia 18 grudnia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu: 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

komentarze