Lokalne grupy działania

Lokalne grupy działania Fot. www.canva.com

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Unia Europejska regularnie akcentuje w swojej polityce rolę wspólnoty jako kluczowego elementu w budowaniu potencjału obszarów wiejskich. Rozwój agroterenów nie jest jednak możliwy bez partnerstwa. W celu połączenia możliwości instytucji z potrzebami mieszkańców powstały lokalne grupy działania. 

Poszanowanie tradycji oraz chęć podążania za współczesnością to dwa główne cele związane z powstaniem i rozbudową lokalnych grup działania. LGD funkcjonują w ramach podejścia LEADER.  To jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tym podejściu społeczność lokalna to najważniejszy podmiot procesu.

Główne cele interwencji LEADER koncentrują się na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych, zredukowaniu poziomu bezrobocia na terenach pozamiejskich i poprawie warunków bytowych mieszkańców.

Razem można więcej 

Lokalna grupa działania to rodzaj oddolnej inicjatywy - współpracy terytorialnej zawiązywanej najczęściej na obszarach wiejskich i powołanej w celu budowy kapitału ludzkiego poza aglomeracjami. W LGD zrzeszeni zostają przedstawiciele miejscowych organizacji z sektora publicznego i prywatnego oraz mieszkańcy terenu wyznaczonego granicą gmin członkowskich. 

LGD tworzone są przez ludzi i dla ludzi. Podstawą funkcjonowania każdej grupy tego typu jest lokalna strategia rozwoju, szczegółowo określająca obszar funkcjonowania LGD, wyzwania, z jakimi trzeba się zmierzyć na danym terenie oraz cele, do których dąży wspólnota. Obecnie swoje lokalne strategie realizuje ponad 300 LGD w całej Polsce.

To, jak LGD działają w praktyce, zobaczysz tutaj na przykładzie wybranych aktywności LGD Owocowy Szlak: https://www.youtube.com/watch?v=pSsr75rzmsY

Budowanie kapitału społecznego

Zadania lokalnej grupy działania obejmują szerokie spektrum aktywności – od pośrednictwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych po promowanie lokalnej, tradycyjnej kuchni. Celem LGD jest podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi oraz wspieranie mieszkańców w wypracowywaniu przez nich dodatkowych źródeł dochodu. Dzięki temu przynajmniej część z nich zdecyduje się pozostać na wsi i ją rozwijać – mimo, że nie będą oni prowadzić tradycyjnego gospodarstwa rolnego. 

LGD zajmują się również wydawaniem różnego rodzaju materiałów promocyjnych dotyczących obszaru, na którym prowadzą działalność takich jak mapy, przewodniki i książki, a także edukacją ekologiczną oraz doradztwem, organizują konkursy, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom pokazują bogactwo konkretnego miejsca oraz przyczyniają się do tworzenia przewagi konkurencyjnej w relacji do dużych miast. 

Szczegółowe informacje na temat podejścia LEADER oraz wsparcia Lokalnych Grup Działania, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE