„Korpus Wsparcia Seniorów” w MOPS w Radomsku

„Korpus Wsparcia Seniorów” w MOPS w Radomsku Fot. pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach programu finansowanego z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2024.

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Głównym celem Programu jest:
• wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich;
• wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przystąpił do realizacji I Modułu, którego celem jest zapewnienie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do realizacji zadań określonych w Module I należy zaangażować osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Usługi sąsiedzkie świadczone są w wymiarze minimalnym jednej godziny tygodniowo, nie więcej niż 3 godziny dziennie i 50 godzin miesięcznie.

Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich ustala się w wysokości 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obliczonego według stanu prawnego obowiązującego w chwili wydania decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, przez organ wydający decyzję w I instancji.

Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się następująco:
1. jest osobą pełnoletnią;
2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Pierwszeństwo udziału w Programie posiadają osoby, które są samotne i nie mają wsparcia ze strony najbliższych.

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w Programie, o kolejności przyjęcia decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Program realizowany będzie do końca grudnia 2024 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku (97-500 Radomsko, ul. Sadowa 5), pod numerem telefonu 44/ 683-28-85 wew. 26, 29 w dni robocze w godz. 7.30-15.30

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach poniżej.

Więcej o:
radomsko mops radomsko korpus wsparcia seniorów seniorzy pomoc program

Załączniki

zal-nr_1_-program_kws.pdf

zal-nr_2_-klauzula_informacyjna_z_art-13.pdf

zal-nr_3_-klauzula_informacyjna_z_art-14.pdf

zal-nr_4_-zakres_czynnosci_uslug_sasiedzkich.pdf

zal-nr_5_klauzula_informacyjna_rodo_mops_w_radomsku.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE