Kolejne nabory w PUP

Kolejne nabory w PUP

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku ruszają kolejne nabory wniosków.

Pracodawcy będą mogli wnioskować o:

- przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz
- o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

Osoby bezrobotne natomiast będą mogły ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 PUP w Radomsku będzie przyznawał dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2017, tj. przeznaczone na:

1.wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
2. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej:
- w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi) w terminie od 13 do 17 lutego 2017 r.

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy  i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami z Funduszu Pracy na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy w maksymalnej wysokości 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy. Należy je utrzymać w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Środki przyznawane będą na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego.

Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 20 do 24 lutego 2017 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi).

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna
w 2017 r. to 24 000,00 złotych.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz dwóch programów:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).

Do udziału w stażu w ramach tego programu mogą być skierowane osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki: są osobami w wieku 18-29 lat, są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);

nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich  4 tygodni).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

2. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie; osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Osoby bezrobotne przed złożeniem wniosku powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

Wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi) w terminie od 13 do 17 lutego 2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”. Spotkania odbędą się w dniach 10.02.2017 r. (piątek) o godzinie 12:30 oraz 13.02.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego

Zasady przyznawania ww. form oraz wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl odpowiednio w zakładkach Dla Bezrobotnych i Dla Pracodawców .  Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58, tj.:
- pok. nr 9 (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), nr tel. wew. 66,
- pok. nr 12 ( środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), nr tel. wew. 38.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE