Gospodarka o obiegu zamkniętym w rolnictwie

Gospodarka o obiegu zamkniętym w rolnictwie

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana także gospodarką cyrkularną, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, jakie powstaje w różnego rodzaju procesach produkcyjnych. Gospodarka cyrkularna to alternatywa dla modelu linearnego, który w uproszczeniu polega na tym, że wydobywamy surowce, wytwarzamy produkt, następnie go używamy, a po pewnym czasie wyrzucamy. Głównym założeniem GOZ jest więc minimalizacja zużycia surowców, a powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych. Zgodnie z tą ideą również odpady z sektora rolniczego mogą stanowić surowiec, np. dla biogazowni.

Biogazownie rolnicze, jako stabilne źródła energii odnawialnej przyczyniają się do poprawy jakości dostaw energii na obszarach wiejskich, a także z uwagi na wykorzystywane substraty stanowią sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Polskie rolnictwo dysponuje znacznymi zasobami biomasy i produktów ubocznych pochodzenia rolniczego lub przetwórstwa rolno-spożywczego, które nie są wszechstronnie i efektywnie wykorzystywanei mogłyby zostaćprzeznaczone na cele pozarolnicze (w tym np. energetyczne).

Szczególnie istotny jestrozwój mikrobiogazowni dostosowanych do potrzeb produkcji rolniczej w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych.

Połączenie produkcji roślinnej z hodowlą zwierząt w jednym gospodarstwie pozwala na realizację idei GOZ.Zagospodarowanie odchodów z produkcji zwierzęcej w mikrobiogazowniach pozwala nie tylko na pokrycie potrzeb energetycznych gospodarstw, ale również poprzez nawozowe wykorzystanie produktu pofermentacyjnego, zmniejsza oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne (zmniejszenie emisji, mniejsze zużycie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin), co jest istotne dla realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów z produkcji rolnej w biogazowniach to przykład realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczyniający się do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano wsparcie inwestycyjne dotyczące budowy lub zakupu urządzeń do produkcji biogazu rolniczego do 50 kW.Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz utylizację odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa.

Działania wpisujące się w założenia GOZ przewidziane w Planie Strategicznym to równieżwsparcie inwestycji realizowanychzarówno przez rolników, jak i podmioty sektora MŚP,przetwarzających produkty uboczne powstające w procesie wytwarzania żywności, odpady żywnościowe oraz wytwarzających biogaz i inne biokomponenty.

Jak w praktyce wygląda realizacja GOZ w gospodarstwie rolnym,można dowiedzieć się z kolejnego odcinka naszego cyklu Rolnictwo Wspólna Sprawa, który znajduje się pod tym linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=pWw4Yz7PCwM

Źródła:

  • Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grudzień 2021 r.,
  • www.canva.com

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE