Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

Do kogo kierować skargi na wójtów i burmistrzów?

Powiat
Beata Januszewska

Jeśli składasz skargę na wójta bądź burmistrza i nie otrzymujesz stosownej odpowiedzi, kierują ją do właściwej rady gminy, która ją rozpatrzy, a nie do starosty powiatowego. Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w starostwie powiatowym w Radomsku, debatowano właśnie nad tym czy wnioski, które mieszkańcy kierują do starosty powinny znajdować się w punktach obrad komisji.

Skarga jaką jeden z mieszkańców gminy Gidle złożył na wójta tejże gminy, wpłynęła do wiadomości radomszczańskiego starosty. Skarga dotyczyła niedopełnienia przez wójta ustawowego obowiązku wyszacowania szkody w uprawie kukurydzy i łące, którą poszkodowany zgłosił 14 sierpnia 2018.

18 lutego komisja skarg, wniosków i petycji wydała w tej sprawie opinię.

Ani Starosta Powiatu, ani Rada Powiatu nie są organami właściwym do rozpatrywania skarg na działanie wójtów. W tej sytuacji komisja zdecydowała o przekazaniu skargi do Rady Gminy Gidle.

Natomiast w sytuacji kiedy przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, należy je składać do:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa;
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia;
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy.

komentarze