Czy jest obowiązek segregowania śmieci?

Czy jest obowiązek segregowania śmieci?

Do 30 czerwca 2022 roku gminy w całym kraju były obowiązane wymienić pojemniki na odpady komunalne, celem dostosowania do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Od 1 lipca wszystkie kontenery na śmieci komunalne mają jednakowe kolory, z podziałem na pięć frakcji. Na każdym właścicielu bądź administratorze nieruchomości, z której wywożone są odpady komunalne, spoczywa obowiązek ich selektywnej zbiórki.

Coraz więcej odpadów komunalnych

Z każdym rokiem Polacy wytwarzają więcej śmieci tzw. bytowych. Według danych GUS, w 2021 roku statystyczny mieszkaniec naszego kraju wyprodukował 358 kg odpadów. Daje to ogólną wielkość 13,7 mln ton, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 4,2 proc. (16 kg). Dla porównania, w 2010 roku ogólna ilość odpadów wynosiła 10,04 mln ton, czyli 263 kg na jednego mieszkańca.

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. Z 13,7 mln ton ogólnej ilości śmieci zebranych w 2021 roku, 5,4 mln ton zebrano w sposób selektywny. W stosunku do 2020 roku, w którym udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie wynosił 38 proc. ogólnej ilości śmieci, stanowi to wzrost o 9,3 proc. Dla porównania, w 2005 roku selektywnie zebrano jedynie 295 tys. ton (3 proc.) odpadów komunalnych.

W celu nakreślenia pożądanych kierunków w obszarze gospodarki odpadami, mając na uwadze zmniejszenie ich wytwarzania, znowelizowany został Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami (KPGO). Opracowany został załącznik do niego – Krajowy Program Zapobiegania Powstawania Odpadów. Szczególny nacisk położono w nim na zapobieganie wytwarzaniu odpadów żywnościowych.

Segregacja odpadów – obowiązek ustawowy i obywatelski

W 2022 roku obowiązuje jednolity w całej Polsce system segregacji odpadów komunalnych. Jest on uregulowany Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie z dnia 10 maja 2021 opublikowano w Dzienniku Ustaw 17 maja 2021 (poz. 906).

Zgodnie z tym Rozporządzeniem, od 1 lipca 2022 roku we wszystkich gminach obowiązują następujące, jednolite kolory pojemników na śmieci komunalne:

• Brązowe – na odpady biodegradowalne
• Zielone – na szkło kolorowe
• Białe – na szkło bezbarwne i białe; nie ma jednak wymogu podziału na szkło kolorowe i białe, można każde szkło umieszczać w pojemniku zielonym
• Niebieskie – na papier
• Żółte – na metale i tworzywa sztuczne
• Czarne – na odpady zmieszane (pozostałe po segregacji).

Segregacja odpadów komunalnych jest nie tylko obowiązkiem ustawowym. Jest to również postępowanie obywatela, posiadającego świadomość ekologiczną. Warto zacząć segregowanie śmieci już na etapie ich wytwarzania, czyli w domu. Można się wspomagać ściągniętym z sieci schematem z oznakowaniem kolorów pojemników.

Znowelizowana w 2021 roku ustawa o odpadach przewiduje także obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Będzie on obowiązywał od 2023 roku. Obecnie istnieją dwie formalne kategorie tych odpadów: wytwarzane podczas prac budowlanych przez podmioty gospodarcze oraz wytwarzane w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z nowelizacją, kategorie te będą nadal rozróżniane, a odpady budowlane i rozbiórkowe mają być zbierane w sposób selektywny, przy czym wprowadzony zostaje podział na minimum sześć frakcji. Obowiązek takiej segregacji nie będzie jednak dotyczył gospodarstw domowych i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto odpady, powstające w gospodarstwach domowych, od 2023 roku nie będą klasyfikowane jako odpady komunalne.

Firmy, które świadczą usługi wywozu gruzu i odpadów budowlanych, np. ekogruz.pl, będą musiały od 2023 roku dostosować wywóz śmieci do nowych zasad. Będą one jednolite dla wszystkich podobnych podmiotów gospodarczych w Polsce.

Materiał partnera

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE