Bezrobocie w powiecie radomszczańskim spada

Bezrobocie w powiecie radomszczańskim spada

O aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz z jakich aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu korzystano najchętniej w 2016 roku rozmawiano podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował 2 387 miejscami pracy, w tym 101 miejsc pracy było skierowanych dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert adresowanych było dla magazynierów (517). Ponadto poszukiwano pracowników w następujących zawodach: pracownik produkcji (358 miejsc pracy), sprzedawca (181), operator maszyn i urządzeń do produkcji granulatu plastikowego oraz przewodów hydraulicznych (107), kierowca samochodu ciężarowego (85), robotnik gospodarczy (85), pracownik budowlany (72), stolarz (43).

W ramach staży do końca roku 2016 zawarto 364 umowy dla 415 osób. Osoba bezrobotna odbywająca staż mogła ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż. Złożono 111 wniosków, a podpisano 91 umów.

Z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej — maksymalna kwota dotacji wynosiła 23 tys. zł — skorzystało w ubiegłym roku 198 osób. Ponadto w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podpisano 93 umowy na wyposażenie 111 stanowisk.

W 2016 roku zawarto 7 porozumień o zorganizowanie prac społecznie – użytecznych, na podstawie których skierowano 116 osób bezrobotnych. W ramach prac interwencyjnych wpłynęło 78 wniosków, w tym 1 wniosek w ramach środków PFRON na zorganizowanie prac dla 1 osoby. Pozytywnie rozpatrzono 64 wnioski na 109 stanowisk pracy. Z kolei na roboty publiczne podpisano 31 umów, na podstawie których podjęły zatrudnienie 42 osoby.

Starosta może, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. Zawarto 10 umów w ramach których zatrudnienie podjęło 10 osób.

W 2016 roku PUP w Radomsku zorganizował szkolenia, z których skorzystało 20 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia: intensywny kurs fryzjerstwa, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, prawo jazdy kategorii C+E oraz D, kierowca wózków jezdniowych, spawanie metodą MAG (135), operator żurawia wieżowego IŻ, aplikacja folii samochodowych, kurs operatora harwestera, palacz C.O.

Z instrumentów rynku pracy skierowanych do osób bezrobotnych do 30 roku życia skorzystało:
- bon na zasiedlenie – 29 osób,
- bon na zatrudnienie – 1 osoba, ale z winy bezrobotnego umowa została rozwiązana,
- bon szkoleniowy – 6 osób,
- zatrudnienie osób do 30 r.ż. art. 150F – 127 umów na 173 stanowisk pracy.

W ramach aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Spośród zakwalifikowanej grupy uczestników, 180 osób podjęło wsparcie w formie staży oraz 61 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto 240 osób zostało objętych wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, a 33 - poradnictwem zawodowym. 45 osób skorzystało ze wsparcia w postaci refundacji kosztów dojazdu.

W ramach aktywizacji osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spośród zakwalifikowanej grupy uczestników, 110 osób podjęło wsparcie w formie staży, 34 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 36 osób podjęło wsparcie w postaci prac interwencyjnych. Ponadto 180 osób zostało objętych wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, a 38 - poradnictwem zawodowym. 11 osób skorzystało ze wsparcia w postaci refundacji kosztów dojazdu.

W 2016 roku zarejestrowano 873 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Wydano 115 opinii o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie cudzoziemców obywateli państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

info: Starostwo Powiatowe

 

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE