Bezrobocie w dół oraz spadek osób aktywnych zawodowo

Bezrobocie w dół oraz spadek osób aktywnych zawodowo

Ze statystyk wynika, że nie jest najgorzej, a nawet jest dobrze. Bezrobocie wciąż spada, jednak grupa osób poszukujących pracy jest nadal duża. Dodatkowo coraz szybciej spada liczba osób aktywnych zawodowo, co nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, 14 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, na którym omówiona została obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Raport z obecnej sytuacji na rynku pracy został przedstawiony przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynika z niego, że bezrobocie w naszym powiecie spada, jednak nadal są duże grupy bezrobotnych, które mają problemy ze znalezieniem pracy satysfakcjonującej i zgodnej z wykształceniem.

Na terenie powiatu radomszczańskiego zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP w Radomsku wg stanu na 30 września br. stanowi 5,4 proc. ludzi aktywnych zawodowo. W porównaniu do miesiąca stycznia br. zanotowano spadek o 0,8 punktu procentowego. Na koniec października zarejestrowane były 2323 osoby bezrobotne. Urząd obserwuje wyraźny spadek ogólnej liczby bezrobotnych od stycznia o 524 osoby.

Stopa bezrobocia na powiatowym rynku pracy zmalała w tym roku z 6,2 proc. (w styczniu 2019 r.) do 5,4 proc. (we wrześniu 2019 r.) Jest więc równa średniej stopie bezrobocia liczonej dla całego Województwa Łódzkiego i nieco mniejsza niż średnia krajowa (5,1 proc.).

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (to aż 26,6 proc. ogółu zarejestrowanych). Natomiast według statystyk wynika, że pod względem poziomu wykształcenia, największą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, czyli osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych lub zupełnie bez kwalifikacji (stanowią 30,1 proc. ogółu zarejestrowanych). O aktualnej sytuacji na radomszczańskim rynku pracy mówił dyrektor PUP Łukasz Więcek.

- Mimo że maleje nam liczba bezrobotnych, to jednak szybciej spada liczba osób aktywnych zawodowo w naszym powiecie. Oznacza, że starzenie się społeczeństwa, odchodzenie z rynku pracy osób w wieku produkcyjnym jest bardzo wyraźne i to są złe wieści, że ogólnopolskie tendencje dotykają również nasz powiat. Natomiast poziom bezrobocia maleje. Statystycznie wygląda to bardzo dobrze. Osób bezrobotnych jest coraz mniej. Jest coraz więcej ofert pracy. Jednak przypominam, że statystyka to jest nic innego, jak uogólnienie i cały czas podkreślam, że z perspektywy osób, które dalej poszukują pracy, ta sytuacja jest trudna. Są obszary wieku i zawodów, gdzie o pracę jest trudniej niż w innych. Mamy te prace proste, na produkcji, gdzie nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Ale mamy też i takie obszary, gdzie pracy nie w ogóle. Mówię tutaj głównie o osobach wykwalifikowanych po kierunkach humanistycznych i szczególnie trudniej mają kobiety
- mówi Łukasz Więcek, dyrektor PUP w Radomsku.

Dlatego też pomimo dobrych statystycznie wyników, jeśli chodzi o bezrobocie, urząd widząc te problemy podejmuje szereg działań, aby im zapobiec. Są to przede wszystkim usługi wynikające z ustawy, takie jak pośrednictwo pracy, które pomaga w znalezieniu pracy, upowszechnia oferty pracy, a także organizuje spotkania bezrobotnych z pracodawcami. PUP organizuje też giełdy pracy oraz prowadzi poradnictwo zawodowe polegające na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego albo z grupą osób bądź też indywidualnie z osobą potrzebującą takiej pomocy.

Oprócz tego PUP podjął się współpracy ze szkołami funkcjonującymi ne terenie powiatu. Doradca zawodowy prowadził m.in. spotkania dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku oraz II LO w ramach Targów Edukacji i Pracy. Uczniowie mogli zasięgnąć informacji o lokalnym rynku pracy, wymaganiach stawianych przez lokalnych pracodawców oraz usługach i instrumentach rynku pracy. Również dla młodzieży uczestniczącej w III Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości zorganizowano zajęcia warsztatowe. Natomiast w ramach Ogólnopolskiego Dnia Kariery doradca zawodowy przeprowadził zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. A uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczyli  w spotkaniu w siedzibie PUP w celu zapoznania ich z organizacją urzędu. We wszystkich tych spotkaniach przeprowadzonych przez PUP wzięło udział 94 osoby. Urząd poprzez te działania chce już na etapie szkolnym, właściwie ukierunkować młodzież, aby podczas wybierania dalszych kierunków kształcenia, wybierali mądrze i zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Rada analizowała także informację o stanie zaangażowania środków finansowych Funduszu Pracy oraz środków Unii Europejskiej, w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz wydała pozytywną opinię w sprawie przesunięcia - pomiędzy poszczególnymi zadaniami - środków Funduszu Pracy (m. in. na aktywizację bezrobotnych).

Na koniec października 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku na aktywizację osób bezrobotnych dysponował środkami finansowymi w wysokości 7 070 600 zł. w tym:
- kwotą 1 932 335 zł na realizację programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
- kwotą 2 654 711 zł na realizację programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020;
- kwotą 2 273 854 zł na podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy finansowane w ramach limitu środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Pozyskano też dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (9 700 zł) oraz na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (200 000 zł).

Radomszczański PUP wykonuje także zadania z obszaru rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Na ten cel ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznano 170 000 zł.

Na finansowanie zadań w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyznano 459 000,00 zł.

Więcej o:
bezrobocie radomsko powiatowa rada rynku pracy pup radomsko bezrobocie urząd pracy bezrobocie radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE