Bezpieczeństwo w Radomsku - jest raport z badania ankietowego. Jakie wnioski?

Bezpieczeństwo w Radomsku - jest raport z badania ankietowego. Jakie wnioski? Fot. Klaudia Gajda

Urząd Miasta w Radomsku przedstawił raport z badań ankietowych przeprowadzonych przez Centrum Studiów i Analiz Strategicznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego dotyczących poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Radomska.

Badanie zostało przeprowadzone na zalecenie Urzędu Miasta Radomska w terminie 15.12.2022 r. –15.02.2023 r. Łącznie przebadano 190 mieszkańców Radomska.

Badanie ankietowe, które wykonali pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku miało na celu poznanie postrzegania przez mieszkańców sytuacji bezpieczeństwa, zarówno poszczególnych zagrożeń, jak też działań Urzędu Miasta Radomska mających wpływ na bezpieczeństwo w mieście.

Kwestionariusz badania został przygotowany przez pracowników Centrum Studiów i Analiz Strategicznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, posiadających wykształcenie socjologiczne i duże doświadczenie w realizacji ankietowych badań społecznych, szczególnie dotyczących kwestii bezpieczeństwa publicznego: dr. hab. Ryszarda Machnikowskiego, prof. UŁ oraz dr. hab. Stanisława Kosmynkę, prof. UŁ.

Analiza zebranych danych przygotowana przez autorów raportu:

Zebrane dane pozwalają na ocenę percepcji stanu bezpieczeństwa miasta i występujących w nim zagrożeń wśród mieszkańców miasta Radomsko, jak również oceny działań podejmowanych już przez UMR oraz tych przez Urząd planowanych. Przede wszystkim, zebrane informacje wskazują na spójność percepcji stanu bezpieczeństwa miasta i występujących w nich zagrożeń z oceną dotychczas przeprowadzonych działań i oczekiwaniami co do działań podejmowanych w przyszłości przez władze miasta. Radomsko jest dość jednoznacznie postrzegane jako miasto raczej bezpieczne, mieszkańcy pozytywnie oceniają wysiłki władz miasta mające na celu poprawę bezpieczeństwa w bardzo wielu obszarach i czekają na ich kontynuację lub wdrażanie nowych. Za najbardziej bezpieczne dzielnice Radomska są postrzegane Stobiecko Miejskie oraz Bartodzieje i Miłaczki, jako najmniej bezpieczne jest postrzegane Centrum.

Spośród zagrożeń o charakterze kryminalnym najbardziej dolegliwe są rozboje, bójki i pobicia, następnie kradzieże, piractwo drogowe oraz akty wandalizmu, a zatem przestępczość pospolita. Obecność imigrantów jest postrzegana na ogół pozytywnie przez respondentów, nie uważają jej oni za czynnik generujący zagrożenia w mieście. Również pozytywnie są oceniane programy integracji imigrantów prowadzone przez Urząd Miasta. Za najpoważniejszy problem o charakterze ekologicznym respondenci uznają smog, podtopienia są uważane za problem lokalny, dotyczący przede wszystkim dzielnic Folwarki, Sucha Wieś, Wymysłówek oraz Kowalowiec, Bogwidzowy.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest oceniane raczej pozytywnie, choć kwestia oświetlenia ulic, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych jest postrzegana jako istotna. W uwagach część respondentów wskazywała nawet konkretne miejsca, gdzie takie oświetlenie powinno zostać zainstalowane, podobnie jak i systemy monitoringu ulic. Raczej pozytywnie jest oceniany system transportu miejskiego. Jeśli natomiast chodzi o kwestie zagrożeń dla dzieci i młodzieży na terenie miasta, za najpoważniejsze uznaje się ryzyko narażenia na kontakt z alkoholem, a także przemoc w szkole oraz przemoc domową. Gdy chodzi o działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowane przez Urząd Miasta Radomska jako mające największy wpływ oceniono doposażenie jednostek Straży Pożarnej, bezpłatne przekazanie mieszkańcom czujników czadu oraz gazu ziemnego oraz utworzenie sieci ogólnodostępnych defibrylatorów na terenie miasta.

Najsłabiej wypadły oceny dotyczące dofinansowywania policji, zarówno w wymiarze doposażenia w sprzęt, jak i dofinansowanie dodatkowej służby funkcjonariuszy policji na terenie miasta oraz dodatkowych etatów dzielnicowych. Warto przy tym zauważyć, że choć ogólna ocena pracy policji w Radomsku była pozytywna, to jednak oceny te były średnio najniższe spośród tych, które dotyczyły różnych aspektów utrzymania bezpieczeństwa w Radomsku.

Pozostałe konkretne projekty były oceniane na ogół pozytywnie, ale ich wpływ był oceniony jako wyraźnie niższy, niż w przypadku wskazanych wyżej. Jeśli chodzi o oczekiwania respondentów co do przyszłych działań UMR w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście, najwyższe oceny uzyskały kontynuacja wymiany oświetlenia na drogach, budowa chodników i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, podobnie za bardzo potrzebne uznano dalsze doposażenie jednostek Straży Pożarnej. Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta zostało uznane za potrzebne, natomiast doposażanie i finansowanie policji w dotychczasowych formach zyskało najbardziej sceptyczne oceny respondentów, choć ci nie uznawali ich za niepotrzebne.

Wnioski i rekomendacje:
W oparciu o opinie ankietowanych w przeprowadzonym badaniu można stwierdzić, że:

1) Miasto Radomsko postrzegane jest jako raczej bezpieczne miejsce zamieszkania, za najbardziej bezpieczne dzielnice Radomska są przez ankietowanych postrzegane Stobiecko Miejskie oraz Bartodzieje i Miłaczki, jako najmniej bezpieczne jest przez nich postrzegane Centrum;

2) Najpoważniejsze zagrożenia o charakterze kryminalnym związane są z przestępczością pospolitą, szczególnie z aktami przestępczymi takimi jak rozboje, bójki i pobicia, kradzieże, piractwo drogowe oraz akty wandalizmu;

3) Jako szczególnie dojmujący jest postrzegany przez mieszkańców Radomska problem smogu w mieście. Według opinii mieszkańców, podtopienia występują lokalnie: jest to problem dotyczący przede wszystkim dzielnic Folwarki, Sucha Wieś, Wymysłówek oraz Kowalowiec, Bogwidzowy, natomiast w skali całego miasta nie są postrzegane jako znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Programy mające na celu istotną redukcję tego zagrożenia z pewnością zostaną odebrane pozytywnie przez mieszkańców miasta;

4) Gdy chodzi o kwestie zagrożeń dla dzieci i młodzieży na terenie miasta, za najpoważniejszy uznaje się ryzyko narażenia na kontakt z alkoholem, a także przemoc w szkole oraz przemoc domową, pozostałe rodzaje zagrożeń są wspominane znacznie rzadziej;

5) Mieszkańcy raczej pozytywnie oceniają dotychczasowe projekty wdrażane przez Urząd Miasta mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, według opinii większości ankietowanych podejmowane działania są potrzebne, aczkolwiek widoczne jest zróżnicowanie opinii co do konkretnych działań;

6) Najlepiej oceniane są: doposażenie jednostek Straży Pożarnej, bezpłatne przekazanie mieszkańcom czujników czadu oraz gazu ziemnego oraz utworzenie sieci ogólnodostępnych defibrylatorów na terenie miasta;

7) Najsłabiej wypadły oceny ankietowanych dotyczące zasadności dofinansowywania policji, zarówno w wymiarze doposażenia w sprzęt, jak i dofinansowanie dodatkowej służby funkcjonariuszy policji na terenie miasta oraz dodatkowych etatów dzielnicowych;

8) Mieszkańcy Radomska zdecydowanie oczekują kontynuacji realizacji już funkcjonujących programów poprawy bezpieczeństwa w mieście, oraz wprowadzania nowych;

9) Za najbardziej potrzebne uważa się kontynuację wymiany oświetlenia na drogach, budowę chodników i rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, oraz dalsze doposażanie jednostek Straży Pożarnej;

10) Warto rozważyć także postulat przeprowadzenia szerszych społecznych kampanii informacyjnych dotyczących działań Urzędu Miasta prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Radomsku – zarówno tych realizowanych jak i tych, które są w planach - z pewnością podniosłyby one stan wiedzy mieszkańców miasta o aktywnościach na tym polu.

https://www.radomsko.pl/images/2023/05/RaportCAiPSRadomsko20230424.pdf

Więcej o:
Bezpieczeństwo w Radomsku - raport z badania ankietowego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE