Zmiana zasad przyznawania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców

Zmiana zasad przyznawania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany w zasadach przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach.

Przepisy wprowadzają następujące zmiany:

  1. Dodano 17 nowych branż, które mogą skorzystać z dotacji, o następujących PKD tj.: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 51.10.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z;
  2. Dodano nowy termin (luty 2020 r.) w stosunku do którego można zweryfikować spadek obrotów przedsiębiorcy;
  3. Zmieniono termin, w którym dokonuje się oceny czy prowadzona była działalność o określonym kodzie PKD i czy działalność nie była zawieszona – 31.03.2021 r.;
  4. Zmieniono liczbę dotacji – od jednego do pięciu razy w zależności od branży;
  5. Wydłużono okres składania wniosków do 31.08.2021 r.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 26.04.2021 r. czyli od tego dnia do 31.08.2021 r. będzie można składać wnioski zgodnie z nowymi zasadami. Wnioski o udzielenie dotacji nadal należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski, które będą złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Nowe zasady przyznawania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia – od 26.04.2021 r.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca

1.       

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń

peryferyjnych i oprogramowania prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

1

2.       

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu

telekomunikacyjnego prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

1

3.       

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

4.       

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

5.       

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów

metalowych, farb i szkła prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

1

6.       

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i

innych pokryć podłogowych oraz pokryć

ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach

1

7.       

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu

gospodarstwa domowego prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

1

8.       

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu

oświetleniowego i pozostałych artykułów

użytku domowego prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

1

9.       

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

10.   

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

11.   47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

12.   47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

13.   

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów

toaletowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

1

14.   

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i

biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach

1

15.   


47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

2

16.   


47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

2

17.   


47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

2

18.   


49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

5

19.   

51.10.Z

Transport lotniczy pasażerski

5

20.   


52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

5

21.   


55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

5

22.   


55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

5

23.   


55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

5

24.   


56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

5

25.   


56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

5

26.   


56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

5

27.   


56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

5

28.   


56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

5

29.   


59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

5

30.   


59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

5

31.   


59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

5

32.   


59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

5

33.   


59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

5

34.   


74.20.Z

Działalność fotograficzna

5

35.   


77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

5

36.   

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych

artykułów użytku osobistego i domowego

1

37.   

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn,

urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

niesklasyfikowane

1

38.   


79.11.A

Działalność agentów turystycznych

5

39.   


79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

5

40.   


79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

5

41.   


79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

5

42.   


82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

5

43.   


85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

5

44.   


85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

5

45.   


85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

5

46.   


85.59.A

Nauka języków obcych

5

47.   


85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

5

48.   


86.10.Z *

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

5

49.   


86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

5

50.   

86.90.D

Działalność paramedyczna

5

51.   


90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

5

52.   


90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

5

53.   


90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

5

54.   


91.02.Z

Działalność muzeów

4

55.   


93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

5

56.   

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

5

57.   


93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

5

58.   


93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

5

59.   


93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

5

60.   


93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

5

61.   


93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

5

62.   


96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

5

63.   

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

1

64.   


96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

5

65.   

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana

1

*Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 31.03.2021 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub marzec 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

UWAGA! Powyższa tabela wskazuje maksymalną liczbę dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca określonej branży. W tym przypadku liczbę tę określamy sumując wszystkie dotacje, które przedsiębiorca otrzymał dotychczas na podstawie rozporządzeń, czyli od dnia 1 lutego 2021 r. Np. jeśli przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD 74.20.Z złożył wnioski w lutym, marcu i kwietniu 2021 r. to z dotacji będzie mógł skorzystać jeszcze dwa razy np. w maju i czerwcu 2021 r. lub w innych miesiącach(lipcu lub sierpniu – do 31.08.2021 r.) w których będzie spełniał warunki do przyznania dotacji.

Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne będą od dnia 26 kwietnia 2021 r. na stronie www.radomsko.praca.gov.pl oraz www.tarczaradomsko.pl Wniosek należy złożyć poprzez platformę www.praca.gov.pl

Więcej o:
radomsko urząd pracy pup radomsko dotacje przedsiębiorcy zmiana zasad
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE