Zdobądź pieniądze na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Zdobądź pieniądze na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował, że nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców prowadzony będzie w terminie od 14 do 18 września 2020 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2020 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

- wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
- wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
- wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Wysokość środków, które pozostały na realizację w/w formy wsparcia jest ograniczona a zaproponowane we wniosku formy kształcenia powinny się zakończyć do dnia 30.11.2020 r.

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w 2020 r. oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2 w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 44 683 73 55-58 wew. 42.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy nabór wniosków kształcenie ustawiczne
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE